Градска yправа Мостара

У Градском службеном гласнику број 14/2004 објављена је Одлука о организацији Градске управе Града Мостара, којој се утврђују темељи унутарње организације, дјелокруг и начин рада јединственог градског органа управе Града Мостара сукладно Статуту.

У остваривању својих задатака Градска управа:

1. обавља послове локалне самоуправе утврђене Законом о локалној самоуправи и Статутом

2. проводи утврђену градску политику и извршава законе, Статут, одлуке и друге градске прописе,

3. предлаже мјере и даје препоруке градоначелнику

4. остварује сурадњу и даје на увид податке и информације тијелима Градског вијећа

5. води управни поступак у стварима из своје надлежности, обавља управни надзор над обављањем пренесених послова као и над обављањем повјерених јавних овлаштења привредним друштвима, установама и другим правним субјектима.

6. припрема нацрте и приједлоге одлука и других опћих аката које доноси Градско вијеће и градоначелник

7. припрема извјештаје и анализе из свог дјелокруга рада, одговара на представке и притужбе грађана и правних субјеката.

8. пружа стручну и другу помоћ грађанима у оквиру права и дужности Града,

9. извршава послове државне управе када су ти послови пренесени у надлежност Града,

10. осигурава јавност и транспарентност рада, сукладно закону,

11. осигурава доступност грађанима и правним субјектима информацијама које има под контролом сукладно закону,

12. осигурава сурадњу са омбудсманима и другим државним органима и институцијама Града, Жупаније, Федерације БиХ и Босне и Херцеговине.

13. обављају друге управне и стручне послове одређене Законом и Статутом Града и другим прописима

За обављање посебних послова и задатака који захтијевају стручност и посебну организацију и опремљеност Градско вијеће може утемељити градске управне организације, агенције или самосталне службе. Служба унутарњег надзора је независна служба којом руководи шеф службе унутарњег надзора.

Служба унутарњег надзора оснива се сукладно Статуту града, а њена унутарња организација уређује се Правилником о унутарњој организацији градске управе.

Организацијска структура градске управе састоји се од организацијских јединица које утврђује градоначелник сукладно Статуту.

Организацијске јединице градске управе успостављају се као темељне и унутарње организацијске јединице градске управе.

Темељне организацијске јединице градске управе су: градски одјели и тајништво градоначелника.

Унутарње организацијске јединице су: градске службе.

У Градској управи је организирано пет одјела, чији су називи, компетенције, форме и начин координације рада служби уређени Правилником о унутарњој организацији.

Градски одјели се организирају ради координирања и надзора рада служби градске управе.

У случају потребе у службама се могу образовати уже организацијске јединице: бирои, уреди, групе и реферати.

У одјелима градске управе обављају се сљедеће темељне групе послова:

Послови опће управе и мјесне управе и самоуправе; организацијски послови и кадровски послови; управни и нормативно правни послови; послови прорачуна, финанција и управљања некретнинама; култура, предшколско образовање, образовање, млади и шпорт; послови социјалне заштите, становања и здравства; просторно планирање (урбанизам), грађење, високоградња, комунална инфраструктура нискоградња и катастар; подузетништво, обрт, промет и туризам; комунални послови и заштита околине и јавни ред и сигурност.

 

Одјели Градске управе имају слиједеће називе:

 

1.Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство,

2.Одјел за финансије и некретнине,

3.Одјел друштвених дјелатности,

4.Одјел за урбанизам и грађење,

5.Одјел за привреду, комуналне и инспекцијске послове

 

За обављање управних и других послова образују се службе као унутарње организацијске јединице. Службе се групирају у припадајуће одјеле према сродности и међусобној повезаности послова и задатака који су им повјерени. Број и опис задатака повјерених градским службама утврђује градоначелник Правилником о унутарњој организацији.

У Градској управи Града Мостара има 17 служби унутар одјела, како слиједи:

1. Служба за опћу управу и градска подручја,

2. Служба за организацију и персонал,

3. Правна служба,

4. Служба за прорачун и финанције,

5. Служба за некретнине,

6. Служба за културу,

7. Служба за одгој, образовање, младе и спорт,

8. Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице,

9. Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи,

10. Служба за урбанистичко планирање,

11. Служба за грађевинске прописе,

12. Служба за грађење и обнову,

13. Служба за грађење инфраструктурних објеката,

14. Служба за катастар,

15. Служба за господарство,

16. Служба за комуналне послове и околиш,

17. Служба за инспекцијске послове.

Служба унутарњег надзора је посебна неовисна служба унутар Градске управе која обавља послове надзора над финанцијским, материјалним и рачуноводственим пословањем прорачунских корисника, те над законитошћу и сврсисходношћу упорабе прорачунских средстава, а у циљу правилне, економичне, намјенске и ефикасне упорабе ресурса.

Стручна служба Градског вијећа је посебна, самостална и неовисна служба која за потребе Градског вијећа, његових радних тијела, Клубова вијећника и Клубова народа обавља стручне, административно-техничке и друге послове.