Javni konkurs

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

GRADONAČELNIK

 

Broj:

Mostar, 13.6.2012.godine

 

 

Na osnovu Odluke Gradonačelnika Grada Mostara broj: 02-25-_____/12 od ________2012. godine raspisuje se

 

                                                                                                                                                                                         

J A V N I  K O N K U R S

    ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

 

 

-         1.Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje stambeno - poslovnog objekta i to:

 

-         B2E - na građevinskom zemljištu pobliže označenom kao k.č. 2391/4, nastala od k.č. 2391/1, (novi premjer k.č.115/9, nastala od k.č.115/1), u površini od 269m2, upisana u elektronski zemljišnoknjižni uložak, broj: 6855 k.o. Mostar (Mostar I) društveno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar Stari grad, odnosno pravnog sljednika Općine Mostar sa 1/1 dijela, sa slijedećim elementima.

Namjena: stambeno - poslovni objekt                                                          

Karakter: stalni

Spratnosti: G + P +5

Korisna površina 1412m2.

(Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje  i eventualna razlika naknade za pogodnosti ).

Pristup objektu sa planiranog puta.

Parkiranje: u sklopu građevinske parcele i javnog parking prostora.

Početna cijena (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti / renta)

Iznosi  123.364.24KM.

( 269 x 95,00) +(69,27 x 1412) = 25.555 + 97.809.24 =  123.364.24KM

 Uvjeti izgradnje su pobliže određeni prema Osnovnim urbanističko-tehničkim uslovima        izdatim od strane Odjela za urbanizma i građenje Grada Mostara, broj UPI-07/2-25-9086/08 od   23.9.2011.godine.

 

-         B2F - na građevinskom zemljištu pobliže označenom kao k.č. 2391/3, nastala od k.č. 2391/1, (novi premjer k.č.115/8, nastala od k.č. 115/1) u površini od 465m2,  k.o. Mostar I,   upisana u elektronski zemljišnoknjižni uložak broj: 6855 k.o. Mostar (Mostar I) društveno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar Stari grad, odnosno pravnog sljednika Općine Mostar sa 1/1 dijela, sa slijedećim elementima.

      Namjena:  stambeno – poslovni objekt

      Karakter: stalni

      Spratnost: G + P + 5

      Korisna površina 2042 m2.

(Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za            građenje i eventualna razlika naknade za pogodnosti).

Parkiranje: u sklopu građevinske parcele i javnog parking prostora.

Pristup objektu sa planiranog puta.

Početna cijena (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti / renta)

Iznosi  185.624.34KM.

( 465 x 95,00) + (69,27 x 2042) = 44.175. + 141.449.34 = 185.624.34KM

Uvjeti izgradnje su pobliže određeni prema Osnovnim urbanističko-tehničkim uvjetima        izdanim od strane Odjela za urbanizma i građenje Grada Mostara, broj UPI-07/2-25-9086/08 od   23.09.2011.godine.

 

-         B2D - na građevinskom zemljištu pobliže označenom kao k.č.2391/5, nastala cijepanjem od k.č. 2391/1,(novi premjer k.č.115/19, nastala od k.č. 115/1), u površini od 263m2, k.o. Mostar I, upisana u elektronski zemljišnoknjižni uložak broj: 6855 k.o. Mostar (Mostar I) društveno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Općine Mostar Stari grad, odnosno pravnog sljednika Općine Mostar sa 1/1 dijela, sa slijedećim elementima.

Namjena: stambeno – poslovni objekt

Karakter: stalni

Katnost: G + 5 + 4

Bruto površina 1183 m2.

(Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje i eventualna razlika naknade za pogodnosti ).

Pristup objektu sa planiranog puta.

Parkiranje: u sklopu građevinske parcele i javnog parking prostora.

Početna cijena (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti / renta)

Iznosi 106.931.41KM.

( 263 x 95,00) + (69,27 x 1183) = 24.985 + 81.946.41 = 106.931.41KM    

Uvjeti izgradnje su pobliže određeni prema Osnovnim urbanističko-tehničkim uslovima        izdatim od strane Odjela za urbanizma i građenje Grada Mostara, broj UPI-07/2-25-9086

 

Cijenu koja se postigne na Javnom konkursu (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti/renta), sudionika Javnog konkursa koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenja i kome se rješenjem Gradskog vijeća dodjeli predmetno zemljište, obavezan je platiti, u roku 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

Pored cijene iz prethodnog stava, učesnik konkursa kome se rješenjem Gradskog vijeća dodjeli predmetno zemljište, dužan je platiti i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa  urbanističko – tehničkim uvjetima.

Naknadu iz prethodnog stava sudionik Javnog konkursa, kojem bude dodijeljeno građevinsko zemljište,  obavezan je platiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

 

2.Pravo sudjelovanja na Javnom konkursu imaju sve fizičke i pravne osobe koja nemaju neizmirene dospjele obaveze prema Gradu Mostaru.

 

3.Prednost za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja ima sudionik Javnog konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke 1.ovog Javnog konkursa.

Neće se razmatrati prijave na Javni konkurs u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene iz točke 1., kao ni prijave osobe koje po Zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju izgradnju se dostavlja ponuda.

 

4.Izuzetno od odredaba predhodne tačke prednost za dodjelu predmetnog zemljišta imaju organi i organizacije države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko – neretvanske županije a radi građenja objekata za potrebe smještaja tih organa odn. organizacija.

U slučaju da se organi iz predhodnog stava prijave na Javni konkurs, Gradsko vijeće Grada Mostara će odlučiti o visini i načinu plaćanja obveza po osnovu naknada, koje ne mogu biti ispod početne cijene utvrđene u tč. 1.

 

5.Prijava na Javni konkurs sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika Javnog konkursa.

Uz prijavu na Javni konkurs, sudionik  je dužan priložiti:

 

a) ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet Konkursa, sa definisanim rokom za izgradnju objekta na koji se prijava odnosi;

 

b) dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene naknade tj. iznosa, na račun broj :1610200009950649, šifra 180, kod Raiffeisen bank Mostar. Iznos kaucije će se vratiti sudionicima koji ne budu izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran (uplaćeni dio kaucije neće se vratiti sudioniku Javnog konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude);

 

c) dokaz da sudionik Javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza prema Gradu Mostaru. (potvrda Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara);

 

d) dokaz da sudionik Javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza  po osnovu poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i Zavoda PIO/MIO).

 

Navođenje lažnih podata u prijavi na Javni konkurs ili u priloženim dokumentima, koji utiču na red prvenstva, osnov je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.

 

6.Rok građenja: Sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodjeli predmetno zemljište, obavezan je radove završiti u roku od  24 mjeseca  od dana donošenja rješenja o odobrenju građenja.

 

7.Izvod iz Izmjene i dopune Regulacionog plana „Šireg kompleksa putničkog, željezničkog i autobusnog terminala”(„Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 6/11) i Osnovni urbanističko-tehnički uslovima  izdati od strane Odjela za urbanizma i građenje Grada Mostara, broj UPI-07/2-25-9086/08 od 23.09.2011.godine, mogu se preuzeti svakim radnim danom od 10,00  do 15,00 sati na adresi Adema Buća 19 u Mostaru, na Portirnici Gradske uprave, uz predočenje uplatnice od 100,00KM.                

Prijavu na Javni konkurs za dodjelu zemljišta potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično, na adresu Grad Mostar, Komisiji za Javni konkurs, Adema Buća broj: 19, s naznakom “ne otvarati”.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javno otvaranje prijava na Javni konkurs obavit će se 7 dana, nakon zatvaranja konkursa, u zgradi Gradske uprave, ulica Adema Buća 19 u Mostaru, sa početkom u 12 sati, u prisustvu zainteresovanih sudionika Javnog konkursa i predstavnika sredstava javnog informiranja.

 

Zaključak o rezultatima Javnog konkursa Komisija će dostaviti svim sudionicima u roku od osam dana po zaključenju istog. Sudionici Javnog konkursa mogu u roku od osam dana od dana prijema Zaključka izjaviti prigovor protiv tog Zaključka Gradskom vijeću Grada Mostara.

 

Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Komisija će Zaključak o rezultatima Javnog konkursa sa prigovorima sudionika natječaja dostaviti Gradskom vijeću Grada Mostara radi donošenja rješenja o dodjeli  građevnog zemljišta.

 

Protiv rješenja Gradskog vijeća o dodjeli građevnog zemljišta na korištenje radi građenja ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Ukoliko sudionik Javnog konkursa, kojem građevinsko zemljište bude dodijeljeno, u roku 30 dana od  dana donošenja rješenja o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu  za dodijeljeno zemljište (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu  ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom sudioniku natječaja, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.

 

Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom Javnom konkursu, te  zadržava pravo da isti poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema  sudionicima.                                                    

Ovaj Javni konkurs će se objaviti u najmanje dva dnevna lista, te na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Mostara i područnih ureda, te na službenoj web stranici Grada.

 

 

 

                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                           __________________

                                                                                                                  Ljubo Bešlić

 

Nazad