• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • JAVNI KONKURS ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Objavljeno, 21. XI. 2011. godine

Na osnovu člana 46. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 25/03 i 67/05), člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09 i 15/10) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-25-11416/11 od 01.11.2011.godine Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to:
zemljište označeno kao: k.č. 2557/4(nova k.č. 1474/2) k.o. MostarII (Gradsko područje Jugozapad), u površini od 174m2, upisana u zk. ul. broj 8092 k.o. Mostar, nastala cijepanjem od 2557/3 k.o. Mostar , državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja:  Zajednice za upravljanje i uređivanje građevinskog zemljišta i održavanja komunalnih objekata Mostar, a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim načelnom urbanističkom saglasnosti Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UPI-07/2-25-884/11 od 15.04.2011.godine sa slijedećim elementima:

Namjena: stambeno-poslovni objekat
Karakter: stalni
Gabariti i površina objekta:  9,00 x 7,00 m
Spratnost objekta: P + 2
Korisna površina:
(Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje–eventualna razlika naknade za pogodnosti /renta će se obračunati po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni po m2 )
Pristup objektu:
-Iz Ulice kneza Mislava i Ulice Zrinski Frankopana
-ulaz u objekat sa sjeverne strane
-parkiranje na parkingu kolektivnog stambenog objekta

Početna cijena ( cijena zemljišta + naknada pogodnosti /renta)
iznosi 19840,89 KM
8.178,00 ( 174,00m2 x 47 ) +11.662,89 ( 200,29 m2 x 58,23)=19.840,89 KM

Cijena koja se postigne na javnom konkursu (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), učesnik konkursa koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenja i kojim se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je uplatiti, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.
Pored cijene iz prethodnog stava, učesnik konkursa kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, dužan je platiti i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, u iznosu od (200,29 m2 x 28,27 KM/m2)= 5.662,20 KM, utvrđeno rješenjem Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj; UPI-07/2-25-884/11 od 15.04.2011.godine
Naknadu iz prethodnog stava sudionik konkursa, kojem bude dodijeljeno građevinsko zemljište,obavezan je platiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.
2. Pravo sudjelovanja na konkursu imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirene dospjele obaveze prema Gradu Mostaru po osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, odnosno koje nemaju neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu obaveza i doprinosa.
3. Prednost za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja ima sudionik konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke 1. ovog konkursa.
Neće se razmatrati prijave na javni konkurs u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene iz tačke 1. ovog konkursa, kao ni prijave osoba koje po zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju se izgradnju dostavlja ponuda.
4. Prijava na javni konkurs sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika konkursa.
Uz prijavu na javni konkurs, sudionik konkursa dužan je priložiti:

a)      ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet konkursa, sa definiranim rokom za izgradnju objekta na koji se prijava odnosi;

b)      dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene naknade tj. iznos od 1.984,00 KM, na račun  broj: 1610200009951328 kod Raiffeisen bank Mostar, koji iznos će se vratiti sudionicima koji ne budu izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran,  uplaćeni dio kaucije neće se vratiti sudioniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude;

c)      dokaz da sudionik javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza prema Gradu Mostaru po osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište ili drugu vrstu propisane naknade po tom osnovu (potvrda Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara),

d)     dokaz da sudionik javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i zavoda PIO/MIO).

Navođenje lažnih podataka u prijavi na javni konkurs ili u priloženim dokumentima, koji utiču na red prvenstva, osnov je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

5. Rok građenja: sudionik konkursa kome se rješenjem Gradskog vijeća dodjeli predmetno zemljište, obavezan je radove završiti u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja o dodjeli.
6. Tenderska dokumentacija: Izvod iz provedbenog urbanističkog plana, Načelna urbanistička suglasnost kojom su određeni osnovni uslovi građenja na predmetnom lokalitetu, može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 15, 00 sati na adresi: Ulica Kralja Zvonimira broj 14 u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.
Prijava na javni konkurs za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti , poštom ili lično, na adresu Grad Mostar, Komisiji za Javni konkurs, Adema Buća broj; 19, s naznakom „ne otvarati“.
Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javno otvaranje prijava na javni konkurs obavit će se dana 16.12.2011.godine (petak) u zgradi Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća broj 19, sa početkom u 10,00  sati, u prisustvu zainteresiranih sudionika konkursa i predstavnika sredstava javnog informisanja.
Javno otvaranje prijava na konkurs obavit će posebna Komisija imenovana odlukom Gradskog vijeća broj: 01-02-941/05 od 20.10.2005.godine.
Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim sudionicima konkursa u roku od osam dana po zaključenju konkursa. Sudionici konkursa mogu u roku od osam dana od dana prijema Zaključka izjaviti prigovor protiv tog Zaključka Gradskom vijeću.
Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Komisija će Zaključak o rezultatima konkursa sa prigovorima sudionika konkursa dostaviti Gradskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
Protiv rješenja Gradskog vijeća o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
Ukoliko sudionik konkursa, kojem građevinsko zemljište bude dodijeljeno, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište
( cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta) i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom sudioniku konkursa, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.
Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom konkursu, te zadržava pravo da ovaj konkurs poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima konkursa.
Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu objavit će se u Dnevnom listu, Dnevnom avazu, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Mostara i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić
Broj:
Mostar.
Dostaviti:
Uredu Gradonačelnika
Odjelu za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo
Odjelu za finansije i nekretnine
A/a

Nazad