• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Objavljeno, 1. XII. 2011. godine

Na osnovu člana 19. Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni list SR BiH” broj: 38/78), člana 7. i 24. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni list S BiH” broj: 28/79) člana 2. Odluka o prodaji nepokretnosti broj: 01-02-165/10 i 01-02-164/10  („ Službeni glasnik Grada Mostara broj: 11/10), člana 43. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 8/09), Gradonačelnik Grada Mostara, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe
 u vlasništvu Grada Mostara

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje su:
I.Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum”, sagrađen na zemljištu označenom kao k.č. 51/84 , upisan u zk. ul. broj: 8175 k.o. Mostar  i to:
1.Stan u lameli 1 ulaz 1 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 a)- stan broj 5, na drugom spratu, trosoban,   površine 89 m , sa pripadajućom drvarnicom površiine 3,16 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:112.778,25 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
2.Stan u lameli 1 ulaz 1 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 a)- stan broj 9, na četvrtom spratu, trosoban,  površine 89 m , sa pripadajućom drvarnicom površine 3,30 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:112.862,25 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
3.Stan u lameli 2 ulaz 3 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 c)- stan broj 10, na četvrtom spratu, trosoban, površine 97 m , sa pripadajućom drvarnicom površine 3,36 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:127.953,58 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
4.Poslovni prostor u lameli 1 ulaz  2 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 b)- poslovni prostor broj 4, u prizemlju, površine 54,20 m , procjenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora iznosi: 68.267,34 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
5.Poslovni prostor u lameli 2 ulaz 3 (ul..Fra. Ambre Miletića 1 c)- poslovni prostor broj 7, u prizemlju, površine 40,15 m 2, procjenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora iznosi:  54.387,39 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
II.Poslovni prostor-ured u prizemlju, u površini od 19,10 m2 , u prizemlju upravno-poslovne zgrade izgrađene na zemljištu označenom kao k.č. 1322/14, procjenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora iznosi: 10.289,82 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
III Dvije garaže površine po 19,00 m2 , dograđene uz stambeno-poslovni objekat „Podhum”, izgrađene na k.č. 51/118  i k.č. 51/119, obje k.o. Mostar, nastale cijepanjem k.č. 51/84 k.o. Mostar.

USLOVI PRODAJE:

Javna prodaja vršit će se putem podnošenja pismenih ponuda.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva.
Kao uslov za učešće na oglasu ponuđači su dužni uplatititi kauciju u iznosu 10 % od početne vrijednosti procijenjenog stambenog, odnosno poslovnog objekta, te 500,00 KM (petstotina KM) za ponuđače koji učestvuju na oglasu za prodaju garaža.
Plaćanje se vrši na račun Grada Mostara  broj: 1610200009950746 kod Raiffeisen bank, vrsta prihoda 722636.
Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu.Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka prodaje.
Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos kaucije uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kog razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se slijedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom za predmetne nekretnine.
Sa ponuđačem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu za predmetne nekretninezaključit će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetni stambeno-poslovnih objekata potrebno je mišljenje javnog pravobranioca.
Ugovorom o kupoprodaji predmetnih nekretnina iz ovog oglasa, bit će regulisan rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, kao i vrijeme i način predaje u posjed kupljenih nekretnina.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:

Pismene ponude se podnose u zatvrorenoj koverti, sa ličnim podacima i potpisom za fizička lica, te nazivom i sjedištem firme, potpisom ovlaštene osobe za pravna lica sa naznakom KOMISIJA ZA OTVARANJE PONUDA „NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa.
Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno na protokol Gradske uprave Grada Mostara, „Komisija za pripremu i provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina Grada Mostara”, Ul. Adema Buća broj 19, 88 000 Mostar.
Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama/KM.
Uz ponudu se dostavlja:

1.dokaz o uplaćenoj kauciji,
2.ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica, , te aktuelni izvod iz sudskog registra za pravna lica ( original ili ovjerna kopija).
Ponuđač snosi sve troškove pripremanja podnošenje ponude, uplata kaucije i sve troškove zaključka i provođenja ugovora.

VRIJEME I RAZGLEDAVANJE PROSTORIJA:

Stambeno-poslovni objekti mogu se razgledati svakim radnim danom od ponedjeljaka do petka od Kontakt osoba: Julijana Soldo, tel. 036/ 500-672.

MJESTO I OTVARANJE PONUDA:

Javno otvranje ponuda izvršit će se dana četvrtak 22.12.2011. godine u zgradi Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća 19 Mostar, u 10,00 sati.
Javnom otvranju ponuda mogu prisustovati ponuđači ili njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Javni oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja-Dnevnom avazu i Dnevnom listu, oglasnoj poloči Grada Mostara i na web  stranici Grada Mostara.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

Nazad