ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Мостара редовним студентима дипломског и додипломског студија. Стипендије се додјељују за академску 2011/2012. годину и исплаћивати ће се у десет једнаких мјесечних рата. Студенти који аплицирају на конкурс за додјелу стипендија пријављују се за додјелу стипендије из једне од четири групе стипендија: И група - Стипендије за студенте дефицитарних занимања, ИИ група - Стипендије по основу резултата у учењу,

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Прорачуна Града Мостара

Право судјеловања имају: - омладинске удруге које су регистриране у Босни и Херцеговини и имају сједиште на подручју Града Мостара, а чији пројекти ће се реализирати у интересу младих Града Мостара и на његовој територији, - неформалне групе младих (вијећа ученика средњих школа са подручја Града Мостара и др.) уз административну потпору установе или удруге са сједиштем на подручју Града Мостара.

Детаљније...

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија у власништву Града Мостара Право судјеловања на Јавном огласу имају правне и физичке особе које уплате 500,00 КМ (пет стотина КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950746 код Раиффеисен БАНК, врста прихода 722 636, шифра 180, као осигурање за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара, да немају било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару, у тренутку подношења пријаве.

Детаљније...

Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора у господарском дрштву у којем на темељу државног капитала овласти и обвезе врше тијела Града Мостара

Објављује се јавни оглас за избор и именовање чланова надзорног одбора у господарским друштвима у којима овласти и обвезе власника на темељу државног капитала врше тијела Града Мостара како слиједи: 1. «Међународна зрачна лука - Аеродром Мостар д.о.о. - Члан Надзорног одбора…………. 3 2. «Уборак» д.д. Мостар - Члан Надзорног одбора………… 3 3. Ј.П. “Водовод”д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора ………….3

Детаљније...

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина путем прибављања писмених понуда

На темељу чланка 2. Одлука о продаји некретнина („Службени гласник Града Мостара“ број: 11/10), чланка 43. Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 8/09), градоначелник Града Мостара објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина путем прибављања писмених понуда I ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА Предмет надметања је прикупљање писмених понуда за продају некретнина Града Мостара:

Детаљније...

Конкурс за израду идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића"

На основу Закона о јавним набавкама БиХ, Упутства о примјени Закона о јавним набавкама и Одлуке градоначелника Града Мостара о покретању поступка јавне набавке услуга број у Службеном гласнику БиХ број 22 од 28.03.2011.године под ознаком (4-41-4161-11) објављено је обавјештење о покретању поступка јавне набавке услуга Израда идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића".

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса

Темељем члана 43. Статута Града Мостара (Службени гласник Града Мостара бр.4/04 ) Градоначелник Града Мостара објављује сљедећи: ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса за улагање у објекте бивше Више Дјевојачке школе у Мостару у циљу пренамјене истих у хотелско-пословни комплекс високе категорије 1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање су некретнине означене као:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда ради јавне продаје/лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара ("Градски службени гласник Града Мостара", број:4/04), члана 3. Одлуке Градског вијећа о одобравању продаје моторних возила у власништву Града Мостара путем јавне лицитације ("Службени гласник Града Мостара" број: 3/10), Градоначелник Града Мостара о б ј а в л ј у ј е Ј А В Н И П О З И В за прикупљање понуда ради јавне продаје / лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

Детаљније...

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

а основу члана 269. став 1. тачка 5, а у вези са чланом 310. Закона о привредним друштвима (Службене новине Ф БиХ број 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07 84/08,88/08 и 7/09) , члана 12. Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 8/05, 81/08, и 22/09) и члана 10. Статута ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР, Надзорни одбор ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.Мостар, расписује К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

Детаљније...

Конкурс за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине" број 34/03), члана 29. Закона о јавном правобранилаштву Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ број 8/99, 3/04, 11/08), у складу с Одлуком о објављивању конкурса за именовање Јавног правобраниоца и Замјеника јавног правобраниоца Града Мостара број: 02-36-11562/10 од 15. октобра 2010. године, Градоначелник Града Мостара објављује: К О Н К У Р С за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

Детаљније...