• Град Мостар
  • Натјечаји
  • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

Објављено, 21. XI. 2011 године

На основу члана 46. Закона о грађевинском земљишту („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 25/03 и 67/05), члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број 4/04, „Службени гласник Града Мостара“ број 8/09 и 15/10) и Одлуке о расписивању јавног конкурса број: 02-25-11416/11 од 01.11.2011.године Градоначелник Града Мостара расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

1. Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то:
земљиште означено као: к.ч. 2557/4(нова к.ч. 1474/2) к.о. МостарИИ (Градско подручје Југозапад), у површини од 174м2, уписана у зк. ул. број 8092 к.о. Мостар, настала цијепањем од 2557/3 к.о. Мостар , државно власништво са укњиженим правом кориштења:  Заједнице за управљање и уређивање грађевинског земљишта и одржавања комуналних објеката Мостар, а према урбанистичко-техничким условима утврђеним начелном урбанистичком сагласности Одјела за урбанизам и грађење Града Мостара, број: УПИ-07/2-25-884/11 од 15.04.2011.године са слиједећим елементима:

Намјена: стамбено-пословни објекат
Карактер: стални
Габарити и површина објекта:  9,00 x 7,00 м
Спратност објекта: П + 2
Корисна површина:
(Напомена: коначна нето површина објекта ће се утврдити у поступку издавања одобрења за грађење–евентуална разлика накнаде за погодности /рента ће се обрачунати по прихваћеној понуђеној цијени по м2 )
Приступ објекту:
-Из Улице кнеза Мислава и Улице Зрински Франкопана
-улаз у објекат са сјеверне стране
-паркирање на паркингу колективног стамбеног објекта

Почетна цијена ( цијена земљишта + накнада погодности /рента)
износи 19840,89 КМ
8.178,00 ( 174,00м2 x 47 ) +11.662,89 ( 200,29 м2 x 58,23)=19.840,89 КМ

Цијена која се постигне на јавном конкурсу (цијена земљишта + накнада за погодности-рента), учесник конкурса који оствари право на додијељено земљиште ради грађења и којим се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, обавезан је уплатити, у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.
Поред цијене из претходног става, учесник конкурса коме се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, дужан је платити и накнаду за уређење грађевинског земљишта, у износу од (200,29 м2 x 28,27 КМ/м2)= 5.662,20 КМ, утврђено рјешењем Одјела за урбанизам и грађење Града Мостара, број; УПИ-07/2-25-884/11 од 15.04.2011.године
Накнаду из претходног става судионик конкурса, којем буде додијељено грађевинско земљиште,обавезан је платити у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.
2. Право судјеловања на конкурсу имају све физичке и правне особе које немају неизмирене доспјеле обавезе према Граду Мостару по основу накнаде за раније додијељено грађевинско земљиште, односно које немају неизмирених доспјелих обавеза по основу обавеза и доприноса.
3. Предност за додјелу неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења има судионик конкурса који понуди највећу накнаду у односу на почетну цијену из тачке 1. овог конкурса.
Неће се разматрати пријаве на јавни конкурс у којем је понуђени износ накнаде мањи од висине почетне цијене из тачке 1. овог конкурса, као ни пријаве особа које по закону не могу бити власници објекта за чију се изградњу доставља понуда.
4. Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме, адресу и контакт телефон судионика конкурса.
Уз пријаву на јавни конкурс, судионик конкурса дужан је приложити:

a)      понуду о висини накнаде за земљиште које је предмет конкурса, са дефинираним роком за изградњу објекта на који се пријава односи;

b)      доказ о уплати кауције (депозита) у висини од 10% од почетне цијене накнаде тј. износ од 1.984,00 КМ, на рачун  број: 1610200009951328 код Раиффеисен банк Мостар, који износ ће се вратити судионицима који не буду изабрани, а урачунати као плаћени дио накнаде судионику који буде изабран,  уплаћени дио кауције неће се вратити судионику конкурса који одустане од пријаве након отварања понуде;

c)      доказ да судионик јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза према Граду Мостару по основу накнаде за раније додијељено грађевинско земљиште или другу врсту прописане накнаде по том основу (потврда Одјела за финансије и некретнине Града Мостара),

d)     доказ да судионик јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза по основу пореза и доприноса (потврда Порезне управе и завода ПИО/МИО).

Навођење лажних података у пријави на јавни конкурс или у приложеним документима, који утичу на ред првенства, основ је за одбацивање пријаве и за одузимање додијељеног грађевинског земљишта на кориштење ради грађења

5. Рок грађења: судионик конкурса коме се рјешењем Градског вијећа додјели предметно земљиште, обавезан је радове завршити у року од 24 мјесеца од дана доношења рјешења о додјели.
6. Тендерска документација: Извод из проведбеног урбанистичког плана, Начелна урбанистичка сугласност којом су одређени основни услови грађења на предметном локалитету, може се преузети сваким радним даном од 10,00 до 15, 00 сати на адреси: Улица Краља Звонимира број 14 у Одјелу за урбанизам и грађење Града Мостара.
Пријава на јавни конкурс за додјелу земљишта доставити у затвореној коверти , поштом или лично, на адресу Град Мостар, Комисији за Јавни конкурс, Адема Бућа број; 19, с назнаком „не отварати“.
Рок за достављање пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса у средствима јавног информисања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Јавно отварање пријава на јавни конкурс обавит ће се дана 16.12.2011.године (петак) у згради Градске управе Града Мостара, улица Адема Бућа број 19, са почетком у 10,00  сати, у присуству заинтересираних судионика конкурса и представника средстава јавног информисања.
Јавно отварање пријава на конкурс обавит ће посебна Комисија именована одлуком Градског вијећа број: 01-02-941/05 од 20.10.2005.године.
Закључак о резултатима конкурса Комисија ће доставити свим судионицима конкурса у року од осам дана по закључењу конкурса. Судионици конкурса могу у року од осам дана од дана пријема Закључка изјавити приговор против тог Закључка Градском вијећу.
Након протека рока од осам дана од дана пријема Закључка, Комисија ће Закључак о резултатима конкурса са приговорима судионика конкурса доставити Градском вијећу ради доношења рјешења о додјели грађевинског земљишта на кориштење ради грађења.
Против рјешења Градског вијећа о додјели грађевинског земљишта на кориштење ради грађења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.
Уколико судионик конкурса, којем грађевинско земљиште буде додијељено, у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели, не плати понуђену накнаду за додијељено земљиште
( цијена земљишта + накнада за погодности-рента) и накнаду за уређење грађевинског земљишта, те одустане од изградње на додијељеном земљишту или му се рјешењем надлежне службе утврди губитак права кориштења земљишта ради грађења, земљиште ће се додијелити на кориштење ради грађења наредном судионику конкурса, према утврђеном реду првенства, а уплаћени депозит се неће вратити.
Град Мостар не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом конкурсу, те задржава право да овај конкурс поништи и не сноси никакву одговорност према судионицима конкурса.
Јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву објавит ће се у Дневном листу, Дневном авазу, на огласној табли Градске управе Града Мостара и wеб страници Града Мостара www.мостар.ба.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић
Број:
Мостар.
Доставити:
Уреду Градоначелника
Одјелу за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство
Одјелу за финансије и некретнине
А/а

Иди назад