ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса

Темељем члана 43. Статута Града Мостара (Службени гласник Града Мостара бр.4/04 ) Градоначелник Града Мостара објављује сљедећи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за исказивање интереса за улагање у објекте бивше Више Дјевојачке школе у Мостару у циљу пренамјене истих у хотелско-пословни комплекс високе категорије

1.  Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање су некретнине означене као:

1.1.  к.ч. 18/26  пов. 3318 м2 у нарави кућа са кућиштем и двориштем (Виша дјевојачка школа са
        споредним објектима) уписана у Земљишно књижном улошку бр 6475   к.о. Мостар,      
        власништво Града Мостара са 1/1 дијела.

1.2. к.ч. 18/14 пов. 90 м2 у нарави зграда у Старом граду уписана у земљишно књижном улошку бр.3806 к.о.  Мостар, власништво Града Мостара са 1/1 дијела

2.  Кориштење и намјена некретнина, које су  предмет овог јавног позива као будућег хотелско-пословног комплекса високе категорије  утврђена је Мастер планом Хисторијског градског подручја Мостар за период од 2007 до 2017. године.

3.  Позивају се све заинтересиране домаће и стране физичке и правне особе да Граду Мостару искажу начелни интерес за улагање и привођење планираној намјени предметних некретнина и то путем писма намјере, заједно са сљедећим прилозима:
3.1. Име и презиме те адреса понуђача (ако је физичка особа), односно фирма и сједиште понуђача (ако је правна особа);
3.2. Копија особне карте, односно рјешење/исправа о упису у судски регистар (за стране правне особе може и друга одговарајућа исправа која доказује статус правне особе);
3.3. Износ улагања које је подноситељ писма намјере вољан уложити  у преметне  некретнине, под којим увјетима и у којим роковима;
3.4.   Идејни приједлог, односно скраћени пословно-инвестицијски план развоја простора и начина будућег кориштења некретнина, заједно с терминским планом- роковима.
 Идејни приједлог, односно, пословно инвестицијски план понудитељ треба ускладити с важећим просторно-планским документима.
3.5. Планирана укупна вриједност инвестиције те предвидиви број новозапослених особа.

4.  Понуђач доставља писмо намјере с документацијом на једном од језика народа у Босни и Херцеговини или на енглеском језику у затвореној коверти на адресу: Град Мостар, ул. А.Бућа бр. 19. Мостар,Босна и Херцеговина са назнаком: „Писмо намјере за Дјевојачку школу“.

5.  Рок за доставу писма намјере је 31.5.2011.године до 14,00 сати.

6.  Овај јавни позив служи искључиво за утврђивање интереса . Изражавање интереса на темељу овог позива не ствара обвезу подноситељу писма намјере на судјеловање у коначном натјечају Града Мостара за улагање у предметне  некретнине.

7.  Информације у вези овог јавног позива могу се добити у Градској управи Града Мостара на тел. бр. 500-686, односно на: е-маил: арнел.вољевица@мостар.ба

8.Увид у важећу просторно-планску документацију за предметне некретнине може се извршити у Агенцији „Стари град“ у Мостару, Ул. М.Тита бр.170, радним даном од 08-16 сати (контакт телефони: 036/550805 и 036/551178; е-маил цонтацт@асгмо.ба). 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић

Иди назад