• Град Мостар
  • Натјечаји
  • ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда ради јавне продаје/лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда ради јавне продаје/лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара ("Градски службени гласник Града Мостара", број:4/04), члана 3. Одлуке Градског вијећа о одобравању продаје моторних возила у власништву Града Мостара путем јавне лицитације ("Службени гласник Града Мостара" број: 3/10),  Градоначелник  Града Мостара  о б ј а в л ј у ј е

 

Ј А В Н  И П О З И В

за прикупљање понуда ради  јавне продаје / лицитације  моторних возила

у власништву Града Мостара

 

I

 Приказ моторних возила Градске управе Града Мостара за продају јавном лицитацијом

 Табела I.

Број

Тип возила

Регистрација

Година производње

Стање   возила

Почетна цијена

  1.

Опел Фронтера

568-Т-519

2001.г.

   Технички 

   исправан             

       7.000,00 КМ

 

2.

ВW Поло Цлассиц

199-Е-090

1997.г.

 

   Технички

    исправан               

5.000,00 КМ

3.

Шкода Фелициа

903-К-369

1999.г.

Технички исправан

2.800,00 КМ

4.

Шкода Фелициа

405-Е-491

1998.г.

Технички исправан

2.800,00 КМ

 

5.

Шкода Фелициа

934-Е-404

1999.г

Технички исправан

2.800,00 КМ

6.

Шкода Фелициа

934-Е-465

1999.г.

Технички исправан

2.800,00 КМ

7.

Шкода Фелициа

406-К-989

2001.г.

     Технички

     исправан

3.500,00 КМ

8.

Опел Цорса

977-К-575

1996.г.

Технички исправан

3.000,00 КМ

9.

Ренаулт Меган

817-Т-390

1997.г.

Технички исправан

4.000,00 КМ

 

Приказ моторних возила Градске управе Града Мостара за продају

у дијеловима  / за дијелове  јавном лицитацијом

 Табела II.

Број

Тип возила

Регистрација

Година производње

Стање        возила

    Почетна    цијена

1.

Опел Омега

811-Е-009

1990.г.

Технички неисправан

   200,00  КМ

2.

Опел Омега

995-Ј-365

1990.г.

Технички неисправан

  300,00  КМ

3.

Опел Омега

560-Ј-800

1990.г.

Технички неисправан

   300,00  КМ

4.

Мерцедес Бенз 190Е

527-Ј-435

1990.г.

Технички неисправан

         1.300,00 КМ

5.

ЦЗ;ВW Пасат

234-Е-567

1989.г.

Технички неисправан

         3.800,00  КМ

6.

ЦЗ.Опел Омега

554-Т-109

1990.г

Технички неисправан

    500,00  КМ

  II

Моторна возила  из  Табеле И  и Табеле ИИ  продају се путем јавне продаје – лицитације  методом затворених писмених понуда на принципу “затеченог стања“ или „виђено-купљено“, без накнадних рекламација , приговора и жалби које се односе на предмет продаје.

 

Регистрација свих возила је истекла.

Возила се могу  погледати  дана  23.02./ сриједа / и 24 .02.2011. г. / четвртак/    од 10.00-14.00 сати у гаражи „ МО-БУС-а“ Бишће поље бб Мостар .

Возила из Табеле ИИ  под редним бројем 3. (Опел Омега ) и бројем.4. (Мерцедес Бенз 190 Е)  се могу погледати на паркингу  МО-БУС-а у Раштанима код Мостара дана 25.02.2011.г. /петак / од 10,00 -12,00 сати.

Јавна лицитација  - јавно отварање понуда  за продају моторних возила уз присутност понуђача одржати ће се дана  11.03.2011. године / петак  /  са почетком у 11.00 сати у згради Градске управе Града Мостара , у Сали за обуку , сутерен, јужни улаз у ул. Адема Бућа број 19  Мостар ( Церница ) .

 III

 Право куповине  имају све правне и физичке особе које уплате депозит од 10 % од почетне цијене возила за свако поједино возило  из Табеле  И  редног броја од 1. до 9. и  за возила из  Табеле II  редног броја  4. и 5.

 За возила из Табеле II  редног броја 1.2.3. и 6.  депозит износи  150,00 КМ .

 Депозит се уплаћује  на  рачун како слиједи :

Банка :  Раиффеисен банк

Број трансакцијског рачуна : 1610200009950649

Прималац : Град  Мостар

Сврха уплате : Уплата депозита за  лицитирано возило  из  Табеле И број ….или Табеле ИИ број ….“.

IV

За свако возило  доставља се  појединачна понуда у  затвореној коверти са назнаком: Град Мостар

Комисија за лицитацију моторних возила

„ Не отварати“ – Понуда за лицитирана  возила  : Табела И број …. или Табела ИИ број …“ са доказом о извршеној уплати депозита ,  посебно за свако возило .

Понуде се достављају  поштом или протоколом Градске управе  најкасније до 09.03.2011.г. до 14 сати / сриједа /.

Све понуде које пристигну послије рока назначеног у претходном ставу неће се узети у разматрање и њихови понуђачи не могу присуствовати јавном отварању понуда.

Отварању понуда  могу учествовати понуђачи / физичко лице особно или заступано по пуномоћнику, те особа овлаштена да заступање  правног  лица .

 V

Садржај писмене  понуде :

- Подаци о физичкој особи ( име и презиме, адреса и број фиксног или моб. телефона,назив банке и број жиро рачуна ,овјерена фотокопија идентификацијског документа и ЦИПС-ова потврда о пребивалишту) ;

- Подаци о правној особи (овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар, број фиксног или моб. телефона,назив банке и број жиро рачуна, овлаштење за особу која заступа правну особу);

- Број Табеле и  редни број из Табеле под којим се води возило  на који се односи понуда ;

- Износ понуде изражене у КМ;

- Доказ о уплати депозита;

- Потпис физичке особе на понуди, односно  потпис и печат правне особе;

Понуда се доставља одвојено за свако возило .

Лицитација ће бити пуноважна и ако само један понуђач достави понуду.

VI

На дан одржавања лицитације и јавног отварања затворених писмених понуда  Комисија  за проведбу лицитације утврђује листу понуђача, понуђене цијене и констатира коме је лицитирано возило продано  као најповољнијем понуђачу.

Уколико два понуђача понуде исту цијену прихватити ће се понуда која је раније достављена.

VII

Купац који купи моторно возило  дужан је  цијену уплатити у року од 5 /пет /  дана од  дана одржавања јавне лицитације на  рачун  на који је уплатио депозит и Комисији за проведбу лицитације доставити доказ.

Коначна цијена моторног возила умањити ће се за износ плаћеног депозита.

Пропуштањем рока плаћања сматрати  ће се да лицитирано возило није продано, а положени депозит  неће бити враћен.

Комисија за   проведбу лицитације има право позвати друго рангираног  понуђача на продају лицитираног возила .

VIII

Понуђачима који не буду остварили куповину депозит ће се  вратити на њихове назначене рачуне на основу писменог  захтјева у року од 5 / пет / дана од дана подношења захтјева за поврат  депозита.

Град Мостар не сноси никакве трошкове према понуђачима.

IX

Возило се преузима у виђеном стању у року од 5 /пет / дана од дана уплате постигнуте цијене уз обострано потписан уговор о купопродаји назначеног  моторног возила .

Трошкове транспорта  и остале трошкове у вези возила сноси купац.

X

Овај  јавни позив се објављује у два дневна листа , Wеб. страници Града Мостара, инфо деску  и  3 / три / огласне плоче Градске управе Града Мостара.

 

Број: 02- 16 – 10368 / 10

Мостар, 08 . 2 .2011. године

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                 Љубо Бешлић, в.р.

Иди назад