JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Објављено, 1. XII. 2011 године

На основу члана 19. Закона о промету непокретности („Службени лист СР БиХ” број: 38/78), члана 7. и 24. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист С БиХ” број: 28/79) члана 2. Одлука о продаји непокретности број: 01-02-165/10 и 01-02-164/10  („ Службени гласник Града Мостара број: 11/10), члана 43. Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 8/09), Градоначелник Града Мостара, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина методом непосредне погодбе
 у власништву Града Мостара

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

Предмет продаје су:
I.Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум”, саграђен на земљишту означеном као к.ч. 51/84 , уписан у зк. ул. број: 8175 к.о. Мостар  и то:
1.Стан у ламели 1 улаз 1 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 а)- стан број 5, на другом спрату, трособан,   површине 89 м , са припадајућом дрварницом површиине 3,16 м2 , процјењена вриједност предметног стана износи:112.778,25 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
2.Стан у ламели 1 улаз 1 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 а)- стан број 9, на четвртом спрату, трособан,  површине 89 м , са припадајућом дрварницом површине 3,30 м2 , процјењена вриједност предметног стана износи:112.862,25 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
3.Стан у ламели 2 улаз 3 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 ц)- стан број 10, на четвртом спрату, трособан, површине 97 м , са припадајућом дрварницом површине 3,36 м2 , процјењена вриједност предметног стана износи:127.953,58 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
4.Пословни простор у ламели 1 улаз  2 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 б)- пословни простор број 4, у приземљу, површине 54,20 м , процјењена вриједност предметног пословног простора износи: 68.267,34 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
5.Пословни простор у ламели 2 улаз 3 (ул..Фра. Амбре Милетића 1 ц)- пословни простор број 7, у приземљу, површине 40,15 м 2, процјењена вриједност предметног пословног простора износи:  54.387,39 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
II.Пословни простор-уред у приземљу, у површини од 19,10 м2 , у приземљу управно-пословне зграде изграђене на земљишту означеном као к.ч. 1322/14, процјењена вриједност предметног пословног простора износи: 10.289,82 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.
III Двије гараже површине по 19,00 м2 , дограђене уз стамбено-пословни објекат „Подхум”, изграђене на к.ч. 51/118  и к.ч. 51/119, обје к.о. Мостар, настале цијепањем к.ч. 51/84 к.о. Мостар.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

Јавна продаја вршит ће се путем подношења писмених понуда.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која према закону могу стицати право власништва.
Као услов за учешће на огласу понуђачи су дужни уплатитити кауцију у износу 10 % од почетне вриједности процијењеног стамбеног, односно пословног објекта, те 500,00 КМ (петстотина КМ) за понуђаче који учествују на огласу за продају гаража.
Плаћање се врши на рачун Града Мостара  број: 1610200009950746 код Раиффеисен банк, врста прихода 722636.
Као најповољнија понуда сматрат ће се понуда са највећом понуђеном цијеном. У случају да су понуде истовјетне, предност има понуда понуђача који је раније предао понуду.За понуђача чија понуда не буде одређена као најповољнија, уплаћени износ кауције враћа се у року од 8 (осам) дана од дана окончања поступка продаје.
Понуђачу који буде одређен као најповољнији, износ кауције урачунава се у купопродајну цијену.
Уколико одабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или из било ког разлога не приступи закључењу уговора о купопродаји, губи право на поврат кауције, а најповољнијом понудом сматрат ће се слиједећа понуда са највећом понуђеном цијеном за предметне некретнине.
Са понуђачем који понуди највећу купопродајну цијену за предметне некретнинезакључит ће се уговор у року од 30 дана од дана доношења коначне одлуке о избору најповољнијег понуђача.
За потписивање уговора о купопродаји предметни стамбено-пословних објеката потребно је мишљење јавног правобраниоца.
Уговором о купопродаји предметних некретнина из овог огласа, бит ће регулисан рок и начин плаћања купопродајне цијене, као и вријеме и начин предаје у посјед купљених некретнина.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:

Писмене понуде се подносе у затврореној коверти, са личним подацима и потписом за физичка лица, те називом и сједиштем фирме, потписом овлаштене особе за правна лица са назнаком КОМИСИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА „НЕ ОТВАРАЈ”.

Рок за подношење понуда је 15 дана (петнаест) дана од дана објављивања Огласа.
Понуде се могу доставити путем поште или директно на протокол Градске управе Града Мостара, „Комисија за припрему и провођење јавног надметања за продају некретнина Града Мостара”, Ул. Адема Бућа број 19, 88 000 Мостар.
Понуда мора бити изражена у конвертибилним маркама/КМ.
Уз понуду се доставља:

1.доказ о уплаћеној кауцији,
2.овјерена копија ЦИПС-ове личне карте за физичка лица, , те актуелни извод из судског регистра за правна лица ( оригинал или овјерна копија).
Понуђач сноси све трошкове припремања подношење понуде, уплата кауције и све трошкове закључка и провођења уговора.

ВРИЈЕМЕ И РАЗГЛЕДАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА:

Стамбено-пословни објекти могу се разгледати сваким радним даном од понедјељака до петка од Контакт особа: Јулијана Солдо, тел. 036/ 500-672.

МЈЕСТО И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отврање понуда извршит ће се дана четвртак 22.12.2011. године у згради Градске управе Града Мостара, улица Адема Бућа 19 Мостар, у 10,00 сати.
Јавном отврању понуда могу присустовати понуђачи или њихови пуномоћници уз приложену пуномоћ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Јавни оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања-Дневном авазу и Дневном листу, огласној полочи Града Мостара и на wеб  страници Града Мостара.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић

Иди назад