Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

Објављено 24.X.2011. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И  ХЕРЦЕГОВИНЕ
ХЕРЦЕГОВАЧКО НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЈА-КАНТОН
ГРАД МОСТАР

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:3/11), градоначелник Града Мостара, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за додјелу у закуп пословних просторија  у власништву Града Мостара

Чланак 1.

Р/бр

Адреса пословног простора

Површина

к.ч.

Почетни ниво
закупнине
КМ/
м2

Дјелатност

1.

Онешћукова бр. 39

45,60 м2

50/22 –дио
(нова 5624/2)

10 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

2.

Браће Фејића бр. 4

114,70 м2

34/62 и 34/61

8 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

3.

Мала Тепа бр.1

31,96 м2

28/1
(нова 3318)

10 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

4.

Курлук бб

 

10,00 м2

 

28/35

(нова 3298)

 

10 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

5.

Табхана бб

16,24 м2

48/5
(нова 5690/2 дио)

10 КМ/м2

Крзнарска, ташнарска, ћилимарска дјелатност
Израда умјетничких мозаика (ваза).
Израда ћипки, таписерија и других умјетничких ткања.

6.

Кујунџилук бр.1

12,72 м2

19/96
(нова 3763)

10 КМ/м2

Израда умјетничких слика, предмета од гвожђа, бакра и других метала.
Израда умјетничких мозаика (ваза).
Казанџијска дјелатност,
израда дубореза у дрвету и
израда украсних предмета од дрвета.

7.

Кујунџилук бб

17,49 м2

19/97
(нова 3763)

10 КМ/м2

Израда умјетничких слика, предмета од гвожђа, бакра и других метала.
Израда умјетничких мозаика (ваза).
Казанџијска дјелатност,
Израда дубореза у дрвету и
Израда украсних предмета од дрвета.

8.

Османа Осе Гребе бр.11

21,05 м2

34/65 (нова 2572)

6 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

9.

Браће Фејића бр.15

44,80 м2

33/117
(нова 3070)

8 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

10.

Браће Фејића бр.71А

42,32 м2

28/70
(нова 3329)

8 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

11.

Маршала Тита бр.141А

15,06 м2

19/17
(нова 3824)

6 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

12.

Маршала Тита бр.142

30,00 м2

28/37
(нова 3299)

6 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

13.

Маршала Тита бр. 84Ц

13,00 м2

нова 2984/1

6 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

14.

Маршала Тита бр. 149А

40,00 м2

18/61 к.ч.
(нова 3810)

6 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

15.

Краља Томислава бр. 87

15,00 м2

2818/4 к.ч.

8 КМ/м2

Трговинска, угоститељска и др.

16.

Стјепана Радића бр.3

118,64 м2

1325/1

10 КМ/м2

Уреди

Право судјеловања на Јавном огласу имају правне и физичке особе које уплате 500,00 КМ (пет стотина КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950746 код Раиффеисен БАНК, врста прихода 722 636, шифра 180, као осигурање за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара, да немају било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару, у тренутку подношења пријаве.  

Доказ о извршеној уплати доставља се уз пријаву на оглас у запечаћеној коверти о идентитету понуђача.

Понуђачу чија понуда није оцијењена као најповољнија враћа се износ из ставка 1. у року од 7 (седам) дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп пословног простора. 

Понуђачу чија је понуда оцијењена као најповољнија износ уплате осигурања ће се урачунати у цијену закупнине, а у случају одустајања од закупа уплата осигурања се не враћа. 
Пословне просторије се издају на одређено вријеме у трајању од 3 (три) године.

Чланак 2.

Навођење лажних података у пријави на Оглас основа је за одбацивање пријаве за додјелу у закуп пословних просторија.

Чланак 3.

Уколико судионик Јавног огласа са утврђене листе првенства одустане од утврђеног права на додјелу у закуп пословних просторија, право на додјелу пословног простора има слиједећи судионик Јавног огласа са утврђене листе првенства.

Чланак 4.

Право првенства утврђује се на основу највеће понуде за почетну цијену закупнине по метру квадратном.
Не може се прихватити пријава на Јавни оглас за додјелу у закуп пословних просторија уколико је износ закупнине по метру квадратном у пријави мањи од износа почетне цијене.

Чланак 5.

Писмене понуде се подносе путем Протокола Градске управе Повјеренству за расписивање огласа и провођење поступка додјеле (у даљем тексту: Повјеренство),  путем Службе за некретнине, у улици Адема Бућа бр.19, (контакт особа: Инес Сулић, тел. 036/500-672), са напоменом ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу пословних простора

Чланак 6.

Понуда треба садржавати:

  1. износ понуђене закупнине по м2  с тим да не може бити мања од почетног износа утврђеног овим огласом
  2. намјену пословног простора
  3. за физичке особе: име и презиме, адреса становања, број телефона и овјерену копију особне/личне карте.
  4. за правне особе : извод из судског регистра, сједиште, назив фирме, одговорна особа и број телефона.

Чланак 7.

1. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највећи износ закупнине по м².

2. Ако су двије или више понуда физичких особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда незапослене особе (доказ: увјерење Завода за запошљавање не старије од дана објављивања Јавног огласа), односно особе која има већи број незапослених чланова уже обитељи (доказ: кућна листа и увјерење Завода за запошљавање не старије од дана објављивања Јавног огласа). 

3. Ако су двије или више понуда правних особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда правне особе са већим бројем упослених дјелатника (доказ: увјерење о броју запослених с ПИО/МИО не старије од дана објављивања Јавног огласа).

4. Ако су двије или више понуда правних и физичких особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда физичке особе која је незапослена (доказ: увјерење Завода за запошљавање не старије од дана објављивања Јавног огласа). 

На свакој коверти назначити на који  пословни простор се понуда односи, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“.

Чланак 8.

Пријаве са понудом на Оглас подносе се у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа.

Непотпуне понуде са формалним недостацима и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Градоначелник
Љубо Бешлић

Иди назад