ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина путем прибављања писмених понуда

Објављено 29.VI.2011. године

На темељу чланка 2. Одлука о продаји некретнина  („Службени гласник Града Мостара“ број: 11/10), чланка 43. Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 8/09), градоначелник Града Мостара објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за продају некретнина путем прибављања писмених понуда

I  ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

Предмет надметања је прикупљање писмених понуда за продају некретнина Града Мостара:

1. Станови и пословни простори у стамбено-пословном објекту „Подхум”:

a)      у ламели 1 улаз 1 (Улица фра Амбре Милетића 1а) - стан број 5, на другом кату, трособан, површине 89,70 м2, изграђен на к.ч. 51/84, Е 70;

b)      у ламели 1 улаз 1 (Улица фра Амбре Милетића 1а) - стан број 9, на четвртом кату, трособан, површине 89,70 м2, изграђен на к.ч. 51/84, Е 88;

c)      у ламели 2 улаз 3 (Улица фра Амбре Милетића 1ц) - стан број 10, на четвртом кату, трособан, површине 92,48 м2,  изграђен на к.ч 51/84, Е 95;

d)     у ламели 1 улаз 2 (Улица фра Амбре Милетића 1б) - пословни простор број 4, у приземљу, површине 54,20 м2, изграђен на к.ч. 51/84, Е 46;

e)      у ламели 2 улаз 3 (Улица фра Амбре Милетића 1ц) - пословни простор број 7, у приземљу,   површине 40,15 м2 , изграђен на к.ч. 51/84, Е 50.

2.Пословни простор - уред у приземљу управно-пословне зграде изграђене на земљишту означеном    као к.ч. 1322/14, површине 19,10 м2  .

3.Гаража број 2 , изграђена на к.ч. 51/118 (нова к.ч. 5604/3), површине 19 м 2  .

4.Гаража број 3 , изграђена на к.ч. 51/119 (нова к.ч. 5604/4), површине 19 м 2 .

Почетна вриједност станова по 1м2 износи 1.800,00 КМ (словима: (тисућуосамстотинаконвертибилнихмарака),

а за пословне просторе и гараже износи 1.500,00 КМ по 1м2 (словима: тисућупетстотинаконвертибилнихмарака).

II  ПРАВО СУДЈЕЛОВАЊА

Право судјеловања на овом јавном надметању имају све физичке и правне особе са подручја Босне и Херцеговине.

III  САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуда за јавно надметање треба садржавати:

1. назив и точну адресу физичке, односно сједиште правне особе,

2. понуђену цијену,

3. доказ о положеном пологу у износу од 10% од наведене почетне цијене, уплаћеном на рачун Града Мостара број 1610200009950746 код код Раиффеисен банк, врста прихода 722636.

Судионицима који успију на јавном надметању полог ће се урачунати у укупно постигнуту цијену, а онима који не успију полог ће бити враћен одмах, а најкасније у року од 3 (три ) дана по закључењу јавног надметања.

IV

Писмене понуде са назнаком некретнине као и назнаком „Понуда за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ“, достављају се непосредно или поштом на адресу:

„Комисија за припрему и провођење јавног надметања за продају некретнина Града Мостара“, Адема Бућа број 19 Мостар.

На коверти је потребно назначити точну адресу понуђача, како би се могла вратити неотворена, у случају неблаговременог достављања.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објаве јавног надметања.

Јавно отварање понуда обавит ће се   у просторијама Службе за некретнине, Улица Адема Бућа број: 19, дана 11.6.2011. године у 10,00 сати.

V  ОДАБИР ПОНУДЕ

Отварање понуда ће се извршити под увјетом да су поднесене најмање двије понуде.

Комисија отвара понуде које су приспјеле у року оним редом којим су пристигле утврђујући истовремено понуде пристигле по истеку рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи односно њихови пуномоћници.

Најповољнији понуђач је онај који понуди највишу цијену за 1м2  предметних некретнина.

У случају да су понуде истовјетне, предност ће имати она понуда која је раније приспјела.

Закључак о резултатима јавног надметања објавит ће се на огласној плочи Града Мостара и доставити свим судионицима.

Судионици јавног надметања могу, у року од 3 (три) дана од дана достављања Закључка о резултатима натјечаја, изјавити приговор градоначелнику Града Мостара.

Против одлуке Градоначелника по приговору није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор.

VI  ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Град Мостар не сноси никакве трошкове понуђача у поступку јавног надметања.

VII  ОСТАЛО

Судионици који успију у надметању обвезни су, у року од 8 (осам) дана по обављеном одабиру, закључити са Градом Мостаром уговор о купопродаји, те уплатити цјелокупан износ за купљену некретнину у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања Уговора, након чега ће бити извршено увођење у посјед предметних некретнина.

Ако учесници који успију у јавном надметању, у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана закључења надметања, не потпишу купопродајни уговор, сматрат ће се да су одустали од куповине те у том случају се полог од 10% задржава. Купцем се проглашава сљедећи најповољнији понуђач који је судјеловао у поступку надметања.

Све порезе и трошкове око пријеноса и укњижбе власништва сноси купац.

Сви остали детаљи купопродаје и узајамних обвеза регулират ће се Уговором о купопродаји.

Све додатне обавијести у вези јавног надметања, те податке о некретнинама које су предмет јавног надметања, заинтересирани понуђачи могу добити у просторијама Службе за некретнине Града Мостара.

Град Мостар задржава право евентуалног одустајања од продаје некретнина, без посебног образложења.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић

Иди назад