К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

На основу члана 269. став 1. тачка 5, а у вези са чланом 310. Закона о привредним друштвима (Службене новине Ф БиХ број 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07 84/08,88/08 и 7/09) ,  члана 12. Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 8/05, 81/08, и 22/09) и члана 10. Статута ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР, Надзорни одбор ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ”  д.о.о.Мостар, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

I

Надзорни одбор ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР расписује конкурс за избор и именовање:

Директора и извршног директора ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

Именовање се врши на период од 4 (четири) године са могућношћу поновног избора у складу са законом.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор којим ће се уредити права и обавезе, плаћа и остале накнаде у складу са важећим прописима.

ОПИС ПОСЛОВА

Директор предсједава Управом, организира рад и руководи пословањем, заступа и представља Предузеће, и одговара за законитост пословања Предузећа.

Извршни директор организује рад, заступа и представља Предузеће и одговара за законитости пословања у пословима и обиму утврђеним уговором.

II

Кандидат који аплицира за директора/извршног директора мора испуњавати слиједеће увјете:

А. ОПЋИ

1.      да су држављани Босне и Херцеговине,

2.      да су старији од 18, а не старији од 65 година,

3.      да нису отпуштани из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којој разини у Босни и Херцеговини у раздобљу од 3 (три) године прије дана објављивања овог конкурса,

4.       да  се на њих не односи члан ИX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине),

5.      да није осуђиван за кривично дјело или  привредни преступ неспојиве с дужношћу директора/извршног директора у предузећу,

6.        да није лице којем је пресудом суда забрањено обављање дужности за позицију   

   директора/извршног директора,

7.      да није на функцији у политичкој странци, у смислу члана 5. Закона о министарским,

 владиним и другим именовањима ФБиХ.

8.      да не обавља дужност или да није на положају који доводи до сукоба интереса сходно

   Закону о сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ,

9.        да не постоје друге законске сметње за обављање послова за које се кандидат

конкурира.

Б. ПОСЕБНИ

-          висока стручна спрема (ВИИ ступањ),

-          најмање 5 ( пет) година радног искуства  након стјецања високе стручне спреме,

-          да понуди план и програм рада Предузећа за мандатни период за који се именује,

-          способност управљања финанцијским и људским ресурсима и наклоњености тимском раду,

 

III

Уз пријаву кандидата потребна је сљедећа документација (оригинал или овјерене копије):

-          биографија, адреса и контакт телефон,

-          доказ о завршеној школској спреми-диплома о високој стручној спреми,

-          овјерена фотокопија ЦИПС-ове  личне карте,

-          извод из матичне књиге рођених,

-          увјерење о држављанству, не старије од 3 (три) мјесеца,

-          доказ о укупном радном искуству стеченом у струци,

-          план и програм рада Предузећа за мандатни период за који се именује,

-          увјерење да му пресудом суда није забрањено обављање активности за позицију директора/извршног директора,

-          изјава кандидата да није на функцији у политичкој странци, у смислу члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима ФБиХ,

-          увјерење надлежног Суда да није осуђиван за кривично дјело или за привредни преступ из члана 2. став 1. алинеја 5. конкурса (не старије од 3 (три) мјесеца),

-          увјерење надлежног МУП-а да исти није осуђиван (не старије од 3 (три) мјесеца),

-          овјерене изјаве за захтјеве из алинеје 3. и 4. Опћих увјета тражених овим конкурсом.

IV

            Кандидати који буду уврштени у ужи избор бит ће позвани на интервју. Све информације у току поступка кандидирања су транспарентне, осим ако информације подносиоца пријаве нису повјерљиве у смислу Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“ број:32/01).

            Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеним новинама Ф БиХ  и једним од дневних новина и остаје отворен 15 / петнаест ) дана од задњег објављивања.  

                                                                           V

      Пријаве са траженим документима потребно је доставити лично или препорученом поштом на адресу:

Град Мостар

Ул. Адема Бућа бр.19

88000 Мостар

            На коверти назначити „Пријава за конкурс  ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР „НЕ ОТВАРАТИ“

            Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Предсједник Надзорног одбора

Шарић Ибрахим

Иди назад