• Град Мостар
  • Натјечаји
  • Конкурс за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

Конкурс за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКИ КАНТОН/ЖУПАНИЈА

ГРАД МОСТАР

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине" број 34/03), члана 29. Закона о јавном правобранилаштву Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ број 8/99, 3/04, 11/08), у складу с  Одлуком о објављивању конкурса за именовање Јавног правобраниоца и Замјеника јавног правобраниоца Града Мостара број: 02-36-11562/10 од 15. октобра 2010. године, Градоначелник Града Мостара  објављује: 

К О Н К У Р С

за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара

и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

 

Објављују се упражњене позиције:

 

1. Јавни правобранитељ Града Мостара ……………………………. 1 извршитељ

2. Замјеник јавног правобранитеља Града Мостара………………  1 извршитељ

 

1. Јавни правобранитељ Града Мостара 

I.      Опис послова

Представља Јавно правобранилаштво (даље Правобранилаштво) пред тијелима и организацијама; руководи радом Правобранилаштва; организира рад Правобранилаштва и осигурава законитост, правилност, правовременост и економичност обављања послова и задатака; одређује и распоређује послове које ће обављати замјеници јавног правобраниоца и радници за обављање стручних и административно-техничких послова; осигурава сурадњу са другим тијелима и организацијама; одлучује, у складу са прописима, о правима, дужностима и одговорностима; налаже извршење финанцијског плана Правобранилаштва; штити имовину и имовинске интереса Града Мостара, његових тијела и других тијела која се финанцирају из Буџета Града Мостара или у односу на њих Град Мостар обавља оснивачка права; заступа Град Мостар у поступцима пред судом и другим тијелима; даје стручна мишљења прије закључивања  уговора имовинско-правне природе, даје мишљења на приједлоге закона и других прописа и опћих аката којима се уређују имовинско-правни односи, обавља стручне-правне послове из дјелокруга Правобранилаштва. 

Јавног правобраниоца Града Мостара именује и разрјешава Градоначелник Града Мостара, а именовање потврђује Градско вијеће Града Мостара 

Јавни правобранилац Града Мостара именује се на период од 4 (четири) године. 

Кандидат за Јавног правобранитеља Града Мостара дужан је да испуњава сљедеће услове: 

II.     Опћи увјети: 

§  да је држављанин Босне и Херцеговине, 

§  да је старији од 18 година,

§  да је здравствено способан,

§  да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса, 

§  да није под оптужницом Међународног кривичног суда за бившу Југославију (члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине), 

§  да није осуђиван за кривично дјело које га чини недостојним за вршење дужности јавног правобраниоца,

§  да се против њега не води кривични поступак.   

III.   Посебни увјети:

§  да има завршен правни факултет

§  да има  положен правосудни испит,

§  да има најмање двије године радног искуства на имовинско-правним пословима у Правобранилаштву, правосудним тијелима или на правним пословима у другим државним тијелима, подузећима и другим правним лицима.

§  да је радећи у Правобранилаштву, правосудним тијелима, другим државним тијелима, подузећима и другим правним лицима стекао углед правног стручњака и да посједује највише моралне особине за обављање службе јавног правобраниоца,

§  да није члан политичке странке и да не учествује у активностима политичких странака,

§  да не обавља другу службу или посао који би могао утицати на његову самосталност или независност или би умањио његов друштвени углед или који је иначе неспојив са вршењем дужности јавног правобраниоца,

§  да нема приватни интерес који може утицати на законитост, јавност, објективност и непристраност у обављању функције јавног правобраниоца.   

IV  Приликом процјене квалификација и искуства кандидата узеће се у обзир и сљедеће: 

§  резултати рада остварени током каријере.

§  изражена независност у раду и доношењу одлука,

§  комуникацијске и организацијске способности,

§  способност управљања финанцијским и људским ресурсима и склоност тимском раду,   

Замјеник јавног правобранитеља Града Мостара

I.      Опис послова

Помаже у раду Јавном правобраниоцу Града Мостара (даље Правобранитеља); штити имовину и имовинске интереса Града Мостара, његових тијела и других тијела која се финанцирају из Буџета Града Мостара или у односу на њих Град Мостар обавља оснивачка права; заступа Град Мостар у поступцима пред судом и другим тијелима; даје стручна мишљења прије закључивања  уговора имовинско-правне природе, даје мишљења на приједлоге закона и других прописа и опћих аката којима се уређују имовинско-правни односи, обавља стручне-правне послове из дјелокруга Правобранилаштва; замјењује Правобранитеља када је Правобранитељ спријечен или одсутан; обавља и друге послове по налогу Правобранитеља 

Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара именује и разрјешава Градоначелник Града Мостара, а именовање потврђује Градско вијеће Града Мостара 

Замјеник јавног правобранитеља Града Мостара именује се за обављање дужности без ограничења мандата. 

Кандидат за Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара дужан је да испуњава сљедеће услове: 

II.     Опћи увјети: 

§  да је држављанин Босне и Херцеговине, 

§  да је старији од 18 година,

§  да је здравствено способан,

§  да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса, 

§  да није под оптужницом Међународног кривичног суда за бившу Југославију (члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине), 

§  да није осуђиван за кривично дјело које га чини недостојним за вршење дужности јавног правобраниоца,

§  да се против њега не води кривични поступак. 

III.   Посебни увјети:

§  да има завршен правни факултет

§  да има  положен правосудни испит,

§  да има најмање двије године радног искуства на имовинско-правним пословима у Правобранилаштву, правосудним тијелима или на правним пословима у другим државним тијелима, подузећима и другим правним лицима.

§  да је радећи у Правобранилаштву, правосудним тијелима, другим државним тијелима, подузећима и другим правним лицима стекао углед правног стручњака и да посједује највише моралне особине за обављање службе јавног правобраниоца,

§  да није члан политичке странке и да не учествује у активностима политичких странака,

§  да не обавља другу службу или посао који би могао утицати на његову самосталност или независност или би умањио његов друштвени углед или који је иначе неспојив са вршењем дужности јавног правобраниоца,

§  да нема приватни интерес који може утицати на законитост, јавност, објективност и непристраност у обављању функције јавног правобраниоца. 

IV  Приликом процјене квалификација и искуства кандидата узеће се у обзир и сљедеће: 

§  резултати рада остварени током каријере.

§  Комуникацијске способности и склоност тимском раду

§  Изражена самосталност у обављању најсложенијих послова 

Потребни документи 

Кандидати за Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара, уз пријаву на конкурс, обавезни су  приложити краћу биографију са адресом и контакт телефоном, и сљедеће документе: 

§  увјерење о држављанству БиХ (не старије од 6 мјесеци),

§  увјерење о здравственој способности (не старије од 6 мјесеци),

§  овјерену фотокопију дипломе,

§  овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту

§  увјерење о радном искуству на имовинско-правним пословима у правобранилаштву, правосудним тијелима или на правним пословима у другим државним тијелима, подузећима и другим правним лицима у трајању од најмање двије године

§  увјерење о некажњавању (не старије од три мјесеца)

§  увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

§  препоруку задњег непосредног руководиоца. 

Пријаве се подносе на обрасцу који је доступан у писаној форми у Центру за услуге грађанима Града Мостара, ул. Адема Бућа 19, Мостар, и у електронској форми на wеб-страници Града Мостара (www.mostar.ba). 

Пријаве с траженим документима достављају се лично или поштом препоручено на адресу: 

Град Мостар, Градоначелник, ул. Адема Бућа бр. 19, Мостар,

с назнаком „Конкурс за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара“ 

у року од 15 дана од дана посљедње објаве конкурса. 

Конкурс ће се објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“, дневном листу „Дневни аваз“, „Службеном гласнику Града Мостара“ и wеб-страници Града Мостара.

Кандидати са којима се не ступи у контакт у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава неће бити узети у разматрање у даљем процесу именовања.

Кандидати који буду стављени на листу са ужим избором биће позвани на интервју пред Комисијом за избор.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.     

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубо Бешлић

Иди назад