• Град Мостар
  • Натјечаји
  • Конкурс за израду идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића"

Конкурс за израду идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића"

На основу Закона о јавним набавкама БиХ, Упутства о примјени Закона о јавним набавкама  и Одлуке градоначелника Града Мостара о покретању поступка јавне набавке услуга број  у Службеном гласнику БиХ број 22 од 28.03.2011.године под ознаком (4-41-4161-11) објављено је обавјештење о покретању поступка јавне набавке услуга Израда идејног, главног  и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића". 

По врсти конкурс је опћи и јавни. Према начину и облику рада конкурс је анонимни,  према облику конкурс је једностепени.

Право учешћа на конкурсу имају сва физичка лица, као појединци или са сарадницима, и правна лица у складу са важећим прописима Босне и Херцеговине.

На конкурсу не могу учествовати чланови конкурсне комисије, секретар комисије, њихови брачни другови и блиски сродници.

Рок до којег се може преузети тендер документација

Рок за преузимање тендер документације истиче дана 29.04.2011.године

Рок до којег се понуде достављају

Рок за достављање понуда истиче дана 23.05.2011.године у 12:30. Понуде које су достављене по истеку овога рока ће бити враћене добављачу неотворене.

Мјесто на које се понуде достављају

Понуде се достављају у сједиште уговорног органа (протокол) на сљедећу адресу:
Град Мостар, Адема Бућа бр.19,
88104 Мостар.

Адреса на којој се могу добити додатне информације и документација:

Краља Звонимира бр.14 88 104 Мостар

Телефон за додатне информације: 036/335 416, фаx:036/335-408

Контакт особа: Адиса Турајлић

Иди назад