Натјечај за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Херцеговачко-неретвански кантон
Град Мостар
Градоначелник
Број: 02-30-11802/21
Мостар, 26.08.2021 год.

На темељу чланка 29. Закона о јавном правобранитељству Херцеговачко-неретванске жупаније/кантона („Службене новине ХНЖ/К“ број 8/99, 3/04 и 11/08), Градоначелник Града Мостара објављује

Н А Т Ј Е Ч А Ј
за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара


Јавни правобранитељ Града Мостара ……………………………. 1 извршитељ/ица

И. Опис послова
Представља Јавно правобранитељство (даље Правобранитељство) пред тијелима и организацијама; руководи радом Правобранитељства; организира рад Правобранитељства и осигурава законитост, правилност, праводобност и економичност обављања послова и задатака; одређује и распоређује послове које ће обављати замјеници правобранитеља и радници за обављање стручних и административно-техничких послова; осигурава сурадњу са другим тијелима и организацијама; одлучује, сукладно прописима, о правима, дужностима и одговорностима; налаже извршење финанцијског плана Правобранитељства; штити имовину и имовинске интереса Града, његових тијела и других тијела која се финанцирају из прорачуна Града или у односу на њих Град обавља оснивачка права; заступа Град у поступцима пред судом и другим тијелима; даје стручна мишљења прије закључивања уговора имовинско-правне природе, даје мишљења на приједлоге закона и других прописа и опћих аката којима се уређују имовинско-правни односи, обавља стручне-правне послове из дјелокруга Правобранитељства.


Кандидат за Јавног правобранитеља Града Мостара дужан је испуњавати сљедеће увјете:

ИИ. Опћи увјети:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да је здравствено способан за обављање послова јавног правобранитеља,
4. да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини у периоду од три године прије дана објављивања овог натјечаја,
5. да се на њега не односе одредбе чланка ИX 1. Устава Босне и Херцеговине,
6. да се против њега не води казнени поступак
7. да није осуђиван за казнено дјело које га чини недостојним за вршење дужности јавног правобранитеља
8. да није у сукобу интереса у смислу Закона о сукобу интереса у тијелима власти Ф БиХ („Службене новине Федерације БиХ“; број: 70/08).

 


ИИИ. Посебни увјети:

1. да има завршен правни факултет
2. да има положен правосудни испит,
3. да има најмање двије године радног искуства на имовинско-правним пословима у Правобранитељству, правосудним тијелима или на правним пословима у другим државним тијелима, подузећима и другим правним особама,
4. да је радећи у Правобранитељству, правосудним тијелима, другим државним тијелима, подузећима и другим правним особама стекао углед правног стручњака и да посједује највише моралне особине за обављање службе јавног правобранитеља,
5. да није члан политичке странке и да не учествује у активностима политичких странака.
Потребни документи

Кандидати за Јавног правобранитеља Града Мостара, уз пријаву на натјечај, обвезни су приложити краћи животопис са адресом и контакт телефоном, и слиједеће документе:

1. увјерење о држављанству
2. извадак из Матичне књиге рођених,
3. увјерење о здравственој способности (не старије од 6 мјесеци),
4. увјерење да се против кандидата не води казнени поступак
5. увјерење о некажњавању
6. овјерену фотокопију дипломе,
7. овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту
8. увјерење о радном искуству на имовинско-правним пословима у правобранитељству, правосудним тијелима или на правним пословима у другим државним тијелима, подузећима и другим правним особама у трајању од најмање двије године.

Јавног правобранитеља Града Мостара именује Градоначелник Града Мостара, а именовање потврђује Градско вијеће Града Мостара
Јавни правобранитељ Града Мостара именује се на период од 4 (четири) године.

Пријаве се подносе на обрасцу који је доступан у писаној форми у Центру за услуге грађанима Града Мостара, ул. Адема Бућа 19, Мостар, и у електронској форми на wеб-страници Града Мостара (www.мостар.ба).
Напомена: У склопу Пријавног обрасца су Изјаве којима се доказује испуњавање ИИ Опћих увјета точке 4, 5 и 8 и ИИИ Посебних увјета точка 5 па исти мора бити овјерен.

Пријаве с траженим документима достављају се особно или поштом препоручено на адресу:

Град Мостар, Центар за услуге грађанима, ул. Адема Бућа бр. 19, Мостар,
с назнаком „Натјечај за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара „ – не отварати у року од 15 дана од дана посљедње објаве натјечаја.

Натјечај ће се објавити у „Службеном гласнику Града Мостара“ ,дневном листу „ Вечерњи лист “, и на wеб-страници Града Мостара.
Кандидати који буду испуњавали све увјете јавног натјечаја биће позвани на интервју.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.


Градоначелник

Марио Кордић, в.р.

Иди назад