Javni poziv-taxi

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2018. godinu („Službeni Glasnik Grada Mostara“ ,br: 6/13…), Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno mjesto u 2018. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje:

Pročitaj više...

J A V N I O G L A S

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20 i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/16) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

Javni poziv

Sukladno članku 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

 

Javni poziv

stručnim osobama za prijavu učešća

za povremeni rad

u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina

 

Pročitaj više...

Javni poziv-Rodoč

Pozivamo vlasnike ili korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža (etažne jedinice), na području katastarske općine Rodoč, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji...

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

za izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objakata i najuređenijeg gradskog prostora

 

Pročitaj više...

INTERNI OGLAS-za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Mostaru

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 35/05), članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 5/16), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

 

Pročitaj više...

Poziv za dostavljanje ponuda -sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola

  1. Naziv i adresa ugovornog organa

Grad Mostar, ul. Adema Buća br. 17, 88000 Mostar

  1. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razreda

Pročitaj više...