• Grad Mostar
  • Natječaji
  • Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

Temeljem članka  70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Natrag