JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje članova Upravnog vijeća ustanove „Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za  imenovanja upravnih odbora javnih ustanova  čiji je osnivač Grad Mostar,  te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje članova Upravnog vijeća ustanove

„Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar

 

 

Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje članova Upravnog vijeća ustanove socijalne skrbi, čiji je osnivač Grad Mostar:

 

“Centar za stara i iznemogla lica - osobe” Mostar

 

U Upravno vijeće ustanove „Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar imenovat će se:

 

- 2 (dva) člana Upravnog vijeća - predstavnika osnivača.

 

I.  OPIS POZICIJE 

 

            Upravno vijeće upravlja Ustanovom, donosi opća akta, imenuje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje do isteka vremena na koje je Upravno vijeće imenovano.

            Naknada za rad u Upravnom vijeću utvrđena je Odlukom o visini naknade za rad članova upravnih vijeća ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Mostar (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj: 8/05).

 

II.  OPĆI  KRITERIJI ZA IMENOVANJE

 

            Svi kandidati za poziciju u upravnom vijeću koje je predmet ovog natječaja trebaju ispunjavati sljedeće opće kriterije:

-         da su državljani Bosne i Hercegovine,

-         da su stariji od 18, ali ne stariji od 70 godina,

-         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat  disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-         da nisu na funkciji  u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 34/03),

-         da nisu izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02),

-         da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

-         da nisu osuđivani za kazneno djelo i privredni prijestup nespojiv s položajem za koji se kandidiraju,

-         da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

            da nisu članovi upravnog/nadzornog odbora u više od dvije institucije.

 

III.   POSEBNI  KRITERIJI  ZA  IMENOVANJE

 

Pored općih kriterija kandidati za člana upravnog vijeća moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

-         VSS (VII) ili VŠS (VI)

-         5 (pet) godina radnog iskustva,

-         poznavanje sadržaja i načina rada upravnog vijeća ustanove,

-         uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

-         sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

-         sposobnost nepristranog donošenja odluka.

 

IV.   PODNOŠENJE PRIJAVA

 

            Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni natječaj“, koji se može dobiti u Centru za usluge Grada Mostara, Adema Buća broj 19, a dostupan je i na web stranici Grada Mostara www. mostar.ba.

            Uz Prijavu na Javni  natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-         uvjerenje o državljanstvu ili kopiju osobne iskaznice/CIPS,

-         dokaz o školskoj spremi,

-         dokaz o radnom iskustvu.

 

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Mostar, Adema Buća 19, Povjerenstvu za izbor članova upravnog vijeća Ustanove “Centar za stara i iznemogla lica-osobe” Mostar, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI» .

Javni natječaj će biti objavljen  u „Dnevnom avazu“, „Večernjem listu“, WEB stranici Grada Mostara i na oglasnim pločama Grada Mostara.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog natječaja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.  OSTALE INFORMACIJE

 

            Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Prijava kandidata sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor koje imenuje gradonačelnik Grada Mostara. Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke gradonačelniku predložiti rang listu sa najboljim kandidatima.

Konačno imenovanje kandidata vrši gradonačelnik.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno gradonačelniku Grada Mostara i  Ombudsmanu Federacije BiH.

 

 

 

Broj:                                                                                                              GRADONAČELNIK

 

Mostar,                                                                                                                Ljubo Bešlić

Natrag