Javni poziv

Sukladno članku 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

 Javni poziv

stručnim osobama za prijavu učešća

za povremeni rad

u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina

 Pozivaju se diplomirani inženjeri s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom da se prijave za učešće za povremeni rad u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina.

Zakonom o građenju („Službene novine HNŽ/K“ broj:4/13) propisano je da nadležni organ uprave ne može izdati uporabnu dozvolu za građevinu prije nego se obavi tehnički pregled građevine.

Tehničkim pregledom se utvrđuje da je građevina izgrađena sukladno tehničkoj dokumentaciji temeljem koje je izdano odobrenje za građenje, tehničkom propisima i normativima kao i posebnim zakonima.

Tehnički pregled građevina obavljaju stručna povjerenstva/komisije (predsjednik i članovi) za tehnički pregled, koje u svakom konkretnom slučaju imenuje nadležno tijelo uprave.

Predsjednik i članovi povjerenstva/komisije za tehnički pregled ovisi o vrsti i složenosti građevine, a sastavlja se od po jednog člana za svaku vrstu radova koji se pregledaju (arhitektonski, građevinski, strojarski/mašinski, vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, i td).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će angažirani povremeno, po potrebi i specijalnostima.

Članovi povjerenstva/komisije imaju pravo na naknadu sukladno pozitivnim propisima.

Zainteresirane osobe prijave trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Javnog poziva.

Javni poziv će se objaviti u dva dnevna lista, u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, te na Web stranici Grada Mostara.

 

U prijavi treba navesti:

 1. Ime, ime oca/majke i prezime,
 2. Adresu stanovanja i broj telefona/ mobitela.

Uz prijavu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Ovjeren preslik osobne iskaznice
 2. Ovjeren preslik sveučilišne/univerzitetske diplome
 3. Ovjeren preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 4. Radni životopis
 5. Potvrdu o radnom iskustvu i kretanju u službi.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Gradska uprava Grada Mostara, Centar za usluge građanima, Ulica Adema Buća 19, sa naznakom „Prijava – tehnički pregled građevina – ne otvarati“

Dostavljenu dokumentaciju Gradska uprava neće vraćati.

 

Gradonačelnik

Ljubo Bešlić

 

 

Broj:

Mostar, 01.06.2017. godine

 

Dostaviti:

    1. Odjelu za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo
    2. Stručnoj službi Gradskog vijeća
 1. Odjelu za urbanizam i građenje
 2. Tajništvu Gradonačelnika
 3. a/a

Natrag