JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda

Objavljeno 29.VI.2011. godine

Na temelju članka 2. Odluka o prodaji nekretnina  („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 11/10), članka 43. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 8/09), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda

 

I  PREDMET NADMETANJA
Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina Grada Mostara:

1. Stanovi i poslovni prostori u stambeno-poslovnom objektu „Podhum”:

a)      u lameli 1 ulaz 1 (Ulica fra Ambre Miletića 1a) - stan broj 5, na drugom katu, trosoban, površine 89,70 m2, izgrađen na k.č. 51/84, E 70;

b)      u lameli 1 ulaz 1 (Ulica fra Ambre Miletića 1a) - stan broj 9, na četvrtom katu, trosoban, površine 89,70 m2, izgrađen na k.č. 51/84, E 88;

c)      u lameli 2 ulaz 3 (Ulica fra Ambre Miletića 1c) - stan broj 10, na četvrtom katu, trosoban, površine 92,48 m2,  izgrađen na k.č 51/84, E 95;

d)     u lameli 1 ulaz 2 (Ulica fra Ambre Miletića 1b) - poslovni prostor broj 4, u prizemlju, površine 54,20 m2, izgrađen na k.č. 51/84, E 46;

e)      u lameli 2 ulaz 3 (Ulica fra Ambre Miletića 1c) - poslovni prostor broj 7, u prizemlju,   površine 40,15 m2 , izgrađen na k.č. 51/84, E 50.

2.Poslovni prostor - ured u prizemlju upravno-poslovne zgrade izgrađene na zemljištu označenom    kao k.č. 1322/14, površine 19,10 m2  .

3.Garaža broj 2 , izgrađena na k.č. 51/118 (nova k.č. 5604/3), površine 19 m 2  .

4.Garaža broj 3 , izgrađena na k.č. 51/119 (nova k.č. 5604/4), površine 19 m 2 .

Početna vrijednost stanova po 1m2 iznosi 1.800,00 KM (slovima: (tisućuosamstotinakonvertibilnihmaraka),

a za poslovne prostore i garaže iznosi 1.500,00 KM po 1m2 (slovima: tisućupetstotinakonvertibilnihmaraka).

II  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na ovom javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe sa područja Bosne i Hercegovine.

III  SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za javno nadmetanje treba sadržavati:

1. naziv i točnu adresu fizičke, odnosno sjedište pravne osobe,

2. ponuđenu cijenu,

3. dokaz o položenom pologu u iznosu od 10% od navedene početne cijene, uplaćenom na račun Grada Mostara broj 1610200009950746 kod kod Raiffeisen bank, vrsta prihoda 722636.

Sudionicima koji uspiju na javnom nadmetanju polog će se uračunati u ukupno postignutu cijenu, a onima koji ne uspiju polog će biti vraćen odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri ) dana po zaključenju javnog nadmetanja.

IV 

Pismene ponude sa naznakom nekretnine kao i naznakom „Ponuda za javno nadmetanje - NE OTVARAJ“, dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

„Komisija za pripremu i provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina Grada Mostara“, Adema Buća broj 19 Mostar.

Na koverti je potrebno naznačiti točnu adresu ponuđača, kako bi se mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog nadmetanja.

Javno otvaranje ponuda obavit će se   u prostorijama Službe za nekretnine, Ulica Adema Buća broj: 19, dana 11.6.2011. godine u 10,00 sati.

V  ODABIR PONUDE

Otvaranje ponuda će se izvršiti pod uvjetom da su podnesene najmanje dvije ponude.

Komisija otvara ponude koje su prispjele u roku onim redom kojim su pristigle utvrđujući istovremeno ponude pristigle po isteku roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi punomoćnici.

Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najvišu cijenu za 1m2  predmetnih nekretnina.

U slučaju da su ponude istovjetne, prednost će imati ona ponuda koja je ranije prispjela.

Zaključak o rezultatima javnog nadmetanja objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mostara i dostaviti svim sudionicima.

Sudionici javnog nadmetanja mogu, u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima natječaja, izjaviti prigovor gradonačelniku Grada Mostara.

Protiv odluke Gradonačelnika po prigovoru nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI  TROŠKOVI PONUDE

Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog nadmetanja.

VII  OSTALO

Sudionici koji uspiju u nadmetanju obvezni su, u roku od 8 (osam) dana po obavljenom odabiru, zaključiti sa Gradom Mostarom ugovor o kupoprodaji, te uplatiti cjelokupan iznos za kupljenu nekretninu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja Ugovora, nakon čega će biti izvršeno uvođenje u posjed predmetnih nekretnina.

Ako učesnici koji uspiju u javnom nadmetanju, u roku od 8 (osam) dana računajući od dana zaključenja nadmetanja, ne potpišu kupoprodajni ugovor, smatrat će se da su odustali od kupovine te u tom slučaju se polog od 10% zadržava. Kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuđač koji je sudjelovao u postupku nadmetanja.

Sve poreze i troškove oko prijenosa i uknjižbe vlasništva snosi kupac.

Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza regulirat će se Ugovorom o kupoprodaji.

Sve dodatne obavijesti u vezi javnog nadmetanja, te podatke o nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja, zainteresirani ponuđači mogu dobiti u prostorijama Službe za nekretnine Grada Mostara.

Grad Mostar zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje nekretnina, bez posebnog obrazloženja.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

Natrag