Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama (34.5 KiB)

V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U GRADU MOSTARU

"Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku presliku ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana"

(članak 2. točka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne I Hercegovine)

UVODNE NAPOMENE

         U cilju da se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pomogne da u Gradskoj upravi Grada Mostara ostvari svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01 I 48/11) sačinjen je ovaj Vodič.

            Gradska uprava Grada Mostara nalazi se u Mostaru, ulica Hrvatskih branitelja br.2.

U prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Mostara u ulici Adema Buća br.19 nalazi se šalter sala u kojoj je uspostavljen Informativni punkt, na kome su izloženi svi neophodni sadržaji koji građanima mogu biti od pomoći u traženju informacija koje ih interesuju;
-Indeks registar informacija,
-Vodič za pristup informacijama,
-Vodič kroz Gradsku upravu Grada Mostara, Vodič kroz Gradsko vijeće,
-Primjer svih obrazaca i zahtjeva i formulara koji su u upotrebi u Gradu Mostaru.

            Službenik za informiranje je dipl iur. Branka Medan, čije radno mjesto je u Tajništvu gradonačelnika. Njena obveza je da u okviru zakonskih ovlaštenja udovolji zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji koja je u posjedu Grada Mostara.

            Detaljni podatci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji "Indeks registar", koja je besplatna i stoji na raspolaganju građanima na Informativnom punktu Gradske uprave Grada Mostara.

                       Satatutom Grada Mostara utvrđeni su principi javnosti i transparentnosti, te slobode pristupa informacijama.

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji;
2. da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omogućilo da Gradska uprava Grada Mostara pronađe traženu informaciju;
3. da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;
4. način na koji se želi pristupiti informacijama.

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih uvjeta, Gradska uprava Grada Mostara će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobrit će Vam se pristup informaciji na način koji iskažete.

Način pristupa informacijama može biti:
- neposrednim uvidom u informaciju
- slanje informacije na kućnu adresu
- umnožavanje informacije

            U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelini ili djelimično, Gradska uprava Grada Mostara će donijeti rješenje, navodeći zakonske temelje za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.

            Zahtjevu za pristupu informacijama, koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH izuzete od objavljivanja neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u donešenom rješenju.       

Gradska uprava je obvezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se zahtjev ne riješi u ovom roku, Gradska uprava će Vas obavjestiti o razlozima.

Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno zakonski zastupnik ili punomoćnik. Osoba na koju se informacija odnosi dužna je službeniku za informiranje kod podnošenja zahtjeva pokazati osobnu kartu ili drugi osobni dokument sa fotografijom, ili uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć.

            U slučajevima kada se odobrava informacija, ne naplaćuju se naknade, takse za podnošenje zahtjeva, ili za pisane obavjesti.

            Naknada se naplaćuje za traženu uslugu umnožavanja i to:

  • 0,5 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica
  • 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju

Naplata za usluge umnožavanja vrši se na žiro račun : 1610200009950746 (Raiffeisen bank) vrsta prihoda 722131.

            Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odgovor ODMAH,

obraćajući se usmeno službeniku za informiranje

To su slučajevi:
informacija o referentu zaduženom za predmet;
informacija o kretanju predmeta;
informacija o bitnim rokovima;
informacija o toku postupka koji se vodi;
ostale informacije koje se mogu dobiti iz direktnog kontakta službenika za
informiranje i službenika iz nadležnih službi;

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, možete se obratiti službeniku za informiranje na telefon 036/447 412 fax; 036 447 445, te putem E-maila branka.medan@mostar.ba