• Grad Mostarb
  • Početna
  • Povodom nastale situacije izazvane olujnim vjetrom na području Grada Mostara

Povodom nastale situacije izazvane olujnim vjetrom na području Grada Mostara

Područje Grada Mostara, cijele Hercegovine pa i šireg regije zahvatilo je stanje prirodne nesreće izazvano olujnim vjetrom. Posljedica te prirodne nesreće olujnog vjetra dovelo je do toga da je po procjenama povrijeđeno desetak osoba, a pričinjene su i velike materijalne štete.

Moram napomenuti, da je dan ranije s saopćenjem izašla Uprava CZ I V da će područje HNK zahvatiti olujno nevrijeme te je izdan meteo alarm (narančasto upozorenje) od mogućih posljedica izazvanim olujnim vjetrom za područje HNK.

Isto upozorenje za Hercegovinu izdao je i Federalni HMZ. Znači da su građani bili upoznati sa eventualnim posljedicama koje mogu nastupiti uslijed ovakvog opasnog vremena.

Na sam dan 23. 2. 2019. godine kada je vjetar bio najvećeg intenziteta sve službe zaštite i spašavanja koje su u strukturama zaštite i spašavanja Grada Mostara, radile su u skladu sa svojim nadležnostima i u sklopu svojih redovnih aktivnosti.

Profesionalna vatrogasna postrojba i komunalne službe radile su redovno svoje poslove na otklanjanu porušenih stabala i raščišćavanju cesta kako bi bile prohodne. U tom periodu PVP je imala pedeset intervencija što tehničkih što intervencija na gašenju požara. Tijela uprave i službe zaštite i spašavanja su bile u stanju da mogu sanirati i otkloniti nastale posljedice, a prirodna nesreća nije ugrožavala veći broj ljudi i materijalnih dobara.

Zapovjednik Štaba CZ u tom periodu nije bio kontaktiran od službi koje redovno obavljaju posao na čišćenju Grada da je potrebno angažiranje Štaba CZ niti dodatnih snaga za čišćenju terena. Zbog toga nije sazivan Štab CZ niti je donesena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Eventualne štete koje su nastale od posljedica olujnog vremena građani mogu prijaviti na protokol Grada Mostara u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ( „Službene novine federacije Bosne i Hercegovine“, broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14). Komisija za procjenu šteta će izaći na teren i utvrditi eventualne štete na objektima.

Također, ovom prilikom pozivam sve građane i udruge građana da se u subotu dana 2. marta 2019. priključe na otklanjanju posljedica olujnog nevremena kada će komunalna preduzeća odvoziti kruti otpad koji je nastao uslijed vjetra i propisno ga deponirati.

Nositelj aktivnosti će biti javna komunalna preduzeća u saradnji sa svim službama zaštite i spašavanja. Pozivaju se i nadležne institucije da u što kraćem roku poprave putnu signalizaciju uz ceste koje sada predstavljaju opasnost za siguran promet vozila i pješaka, kao i vlasnike oglasnih panoa da ista dovedu u ispravno stanje.

Rok za podnošenje zahtjeva za prijavu štete je 8 dana od dana nastanka štete, odnosno 22. I 23. 2. 2019. u suprotnom zahtjev se odbija.

SCZV Grada Mostara

Nazad