• Grad Mostar
  • Početna
  • Grad Mostar pristupio izradi Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena Grada Mostara (SECAP)

Grad Mostar pristupio izradi Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena Grada Mostara (SECAP)

Grad Mostar je aplicirao na Javni poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH krajem 2018. godine za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), u skladu sa Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju.

Aplikacija je prihvaćena i Grad Mostar se nalazi u grupi od 37 općina i/ili gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će se tokom 2019. i 2020. godine izrađivati spomenuti akcijski plan. Tehničku podršku u procesu izrade SECAP-a Grada Mostara će pružiti konzorcij SEECO d.o.o.  koji je odabran od strane UNDP.

Izrada SECAP-a će se implementirati u okviru Projekta “Pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ kojeg implementira UNDP kancelarija u BiH.

Osmogodišnji projekt vrijedan 122 milijuna američkih dolara, uz podršku UNDP-a, provodit će Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Tim povodom, gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić sa svojim suradnicima i predstavnicima odabranog konzorcija SEECO d.o.o. održao je u utorak prvi radni sastanak. Svrha sastanka su inicijalni dogovori oko izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena Grada Mostara (SECAP) do 2030. godine.

Grad Mostar je potpisnik Sporazuma gradonačelnika i u dosadašnjem periodu realizirao je više programa i projekata koji doprinose energijskoj efikasnosti/učinkovitosti u okviru provedbe Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara (SEAP), koji je donesen za period od 2016. do 2020. godine.

Sporazumom gradonačelnika uspostavljen je okvir za djelovanje, koji lokalnim tijelima pomaže u ostvarivanju njihovih ambicija ublažavanja i prilagodbe, a istovremeno se u obzir uzima raznolikost na terenu. SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja. Ovi elementi služe kao osnova za utvrđivanje sveobuhvatnog kompleta radnji koje lokalna tijela vlasti planiraju izvršiti kako bi ostvarili ciljeve za prilagođavanje i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena. U planu se koriste rezultati Referentnog inventara emisija sa ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće poduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti. Plan definira konkretne mjere redukcije, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provedive aktivnosti.

Grad Mostar

koordinator za projekte EE i OiE

http://www.fena.ba/article/1117352/grad-mostar-pristupio-izradi-akcijskog-plana-energetski-odrzivog-razvitka

Natrag