Priopćenje za javnost

Na osnovu učestalih primjedbi od strane pojedinih Udruženja građana na obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru želimo obavijestiti javnost o slijedećem:

1.Komunalne djelatnosti u Gradu se obavljaju u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/16), te propisima Gradskog vijeća Grada Mostara iz ove oblasti; Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj:9/10), Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj:6/05 i 6/08), a putem komunalnih poduzeća.

Naime, Odlukama Gradskog vijeća Grada Mostara o osnivanju komunalnih poduzeća istim su povjereni poslovi pružanja usluga i obavljanje djelatnosti, kako individualne tako i zajedničke komunalne potrošnje, te se shodno odredbama gore citiranog Zakona ne mogu povjeriti drugom pravnoj ili fizičkom osobi., bez nove odluke Gradskog vijeća.

Grad Mostar svake godine u proračunu planira i izdvaja značajna sredstva za održavanje javne rasvjete, čistoće, održavanje zelenih površina, te sve ostale djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, čime pokazuje i dokazuje značaj istih.

2.U skladu s potrebama i zahtjevima, te raspoloživim sredstvima koja se osiguravaju komunalnom naknadom izrađuje se godišnji Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje kojim se utvrđuje vrsta poslova, ukupna visina potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava za svaku vrstu poslova pojedinačno i po namjenama, a u skladu s jediničnim cijenama koje je svojevremeno utvrdilo Gradsko vijeće Grada Mostara i koje je jedino nadležno za izmjenu istih.

Na osnovu navedenog Programa sa J.P.“Komunalno“ d.o.o. Mostar i J.P.“Vodovod“ d.o.o.Mostar zaključuju se ugovori o pružanju usluga i obavljanju poslova, posebno za svaku djelatnost zajedničke komunalne potrošnje.

Ugovorima su utvrđena prava i obaveze ugovornih strana, iznos sredstava, rokovi i način postupanja u izvršavanju obaveza, te način plaćanja.

3.Po donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za tekuću godinu navedena komunalna poduzeća kao davaoci usluga u suradnji sa ovlaštenim predstavnicima Grada Mostara izrađuju operativne i dinamičke planove vršenja poslova i pružanja usluga iz ove oblasti.

4.Grad Mostar, putem nadležnog Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove – Služba za komunalne poslove i okolinu redovno i blagovremeno izdaje naloge komunalnim poduzećima za obavljanje poslova i pružanje usluga, te vrši kontrolu i nadzor kvaliteta izvršenih poslova.

Obračun izvršenih poslova i pružanja usluga vrši se po obavljenom nadzoru istih i kontroli, te se na osnovu operativnih dokumenata i ispostavljenog računa vrši plaćanje.

Nadzor zakonitosti utroška sredstava namijenjenih za obavljanje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje vrše nadležne kantonalne i federalne institucije.  

5.Kako je Zakonom o komunalnim djelatnostima utvrđena obaveza i dužnost jedinica lokalne samouprave da osiguraju organizirano i kontinuirano obavljanje komunalnih djelatnosti, to je gore spomenutom Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru utvrđeno da u slučaju da nakon isteka važećeg Programa novi ne bude donesen i ne budu potpisani novi ugovori, davatelji komunalnih usluga su dužni nastaviti obavljati sve poslove predviđene prethodnim Programom i ugovorima.

Imajući u vidu da su djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje poslovi koji se moraju obavljati u kontinuitetu, to se stoga odredbama naprijed citirane Odluke osiguralo da se ovi, za Grad veoma značajni poslovi obavljaju bez smetnji i zastoja.

Napominjemo da Grad Mostar izdvajajući značajna sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti dokazuje opredijeljenost ka poboljšanju stanja i što kvalitetnijem pružanju usluga, a što je urađeno i u Programa za 2018.

Uvažavajući navedeno apeliramo na sprječavanje neodgovornog ponašanja pojedinaca u pogledu načina odlaganja otpada, uništavanja posuda za otpatke, zelenila i zelenih površina kako bi se stanje u ovoj oblasti značajno poboljšalo, a što je cilj i Grada Mostara i velike većine građana.

 

Natrag