• Grad Mostar
  • Početna
  • Proglašeno stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (covid 19) na području Grada Mostara

Proglašeno stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (covid 19) na području Grada Mostara

Na osnovu članka 29. točka 7) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 31. stav (2) točka 3) Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 77/06, 5/07 i 32/14), člana 9 točka 7) Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 13/10), a u vezi sa mogućom pojavom zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na području Grada Mostara, na prijedlog Štaba civilne zaštite Grada Mostara od 17. marta 2020. godine Gradonačelnik donosi:

Natrag