02.03.2021

Utorak, 02.03.2021

Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara saziv 2020-2024

Broj:  01-04-7/21-II
Mostar, 25.02.2021.godine

Na temelju članka 29. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj4/04, i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),  članka  84. stavak 1., i članka 89. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04)

S A Z I V A M

Drugu  redovitu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara, dana  02.03.2021.godine (UTORAK), sa početkom u 10,00 sati u dvorani  Gradske vijećnice Grada Mostara (konferencijska  dvorana  broj 101) .
        
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI    RED

1.    Verifikacija mandata i davanje svečane prisege

2.    Vijećnička pitanja (članak 187. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara)

3.    Usvajanje Zapisnika sa prve redovite sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara
a) Zapisnik od 05.02.2021.godine;
b) Zapisnik od 10.02.2021.godine;
c) Zapisnik od 12.02.2021.godine; i
d) Zapisnik od 15.02.2021.godine.
          ( Izvjestitelj : Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

4.    Usvajanje Zapisnika sa prve izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara od 15.02.2021.godine
( Izvjestitelj : Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara )

5.    ODLUKA o utemeljenju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara
( Izvjestitelj : Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara )

6.    Usvajanje Statuta Grada Mostara  („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09)
( Izvjestitelj : Arman ZALIHIĆ )

7.    PRIJEDLOG  ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Grada Mostara
( Izvjestitelj : Arman ZALIHIĆ )

8.    PRIJEDLOG  ODLUKE o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara
( Izvjestitelj : Arman ZALIHIĆ )
      
9.    Usvajanje ZAKLJUČKA u svezi izrade Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2021.godinu
( Izvjestitelj :  Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara )

10.    ZAKLJUČAK o dostavljanju NACRTA Proračuna Grada Mostara za 2021.godinu
( Izvjestitelj :  Gradonačelnik )

11.    INFORMACIJA o javnim poduzećima Grada Mostara
( Izvjestitelj :  Gradonačelnik )

12.    INFORMACIJA o kapitalnim projektima u  Gradu Mostaru
( Izvjestitelj :  Gradonačelnik )

            
     PREDSJEDNIK
    
             Salem  MARIĆ