Gradska uprava Mostara

U Gradskom službenom glasniku broj 14/2004 objavljena je Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, kojoj se utvrđuju temelji unutarnje organizacije, djelokrug i način rada jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Mostara sukladno Statutu.

U ostvarivanju svojih zadataka Gradska uprava:

1. obavlja poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom

2. provodi utvrđenu gradsku politiku i izvršava zakone, Statut, odluke i druge gradske propise,

3. predlaže mjere i daje preporuke gradonačelniku

4. ostvaruje suradnju i daje na uvid podatke i informacije tijelima Gradskog vijeća

5. vodi upravni postupak u stvarima iz svoje nadležnosti, obavlja upravni nadzor nad obavljanjem prenesenih poslova kao i nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim subjektima.

6. priprema nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik

7. priprema izvještaje i analize iz svog djelokruga rada, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih subjekata.

8. pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i dužnosti Grada,

9. izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi preneseni u nadležnost Grada,

10. osigurava javnost i transparentnost rada, sukladno zakonu,

11. osigurava dostupnost građanima i pravnim subjektima informacijama koje ima pod kontrolom sukladno zakonu,

12. osigurava suradnju sa ombudsmanima i drugim državnim organima i institucijama Grada, Županije, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

13. obavljaju druge upravne i stručne poslove određene Zakonom i Statutom Grada i drugim propisima

Za obavljanje posebnih poslova i zadataka koji zahtijevaju stručnost i posebnu organizaciju i opremljenost Gradsko vijeće može utemeljiti gradske upravne organizacije, agencije ili samostalne službe. Služba unutarnjeg nadzora je nezavisna služba kojom rukovodi šef službe unutarnjeg nadzora.

Služba unutarnjeg nadzora osniva se sukladno Statutu grada, a njena unutarnja organizacija uređuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji gradske uprave.

Organizacijska struktura gradske uprave sastoji se od organizacijskih jedinica koje utvrđuje gradonačelnik sukladno Statutu.

Organizacijske jedinice gradske uprave uspostavljaju se kao temeljne i unutarnje organizacijske jedinice gradske uprave.

Temeljne organizacijske jedinice gradske uprave su: gradski odjeli i tajništvo gradonačelnika.

Unutarnje organizacijske jedinice su: gradske službe.

U Gradskoj upravi je organizirano pet odjela, čiji su nazivi, kompetencije, forme i način koordinacije rada službi uređeni Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

Gradski odjeli se organiziraju radi koordiniranja i nadzora rada službi gradske uprave.

U slučaju potrebe u službama se mogu obrazovati uže organizacijske jedinice: biroi, uredi, grupe i referati.

U odjelima gradske uprave obavljaju se sljedeće temeljne grupe poslova:

Poslovi opće uprave i mjesne uprave i samouprave; organizacijski poslovi i kadrovski poslovi; upravni i normativno pravni poslovi; poslovi proračuna, financija i upravljanja nekretninama; kultura, predškolsko obrazovanje, obrazovanje, mladi i šport; poslovi socijalne zaštite, stanovanja i zdravstva; prostorno planiranje (urbanizam), građenje, visokogradnja, komunalna infrastruktura niskogradnja i katastar; poduzetništvo, obrt, promet i turizam; komunalni poslovi i zaštita okoline i javni red i sigurnost.

 

Odjeli Gradske uprave imaju slijedeće nazive:

 

1.Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo,

2.Odjel za finansije i nekretnine,

3.Odjel društvenih djelatnosti,

4.Odjel za urbanizam i građenje,

5.Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove

 

Za obavljanje upravnih i drugih poslova obrazuju se službe kao unutarnje organizacijske jedinice. Službe se grupiraju u pripadajuće odjele prema srodnosti i međusobnoj povezanosti poslova i zadataka koji su im povjereni. Broj i opis zadataka povjerenih gradskim službama utvrđuje gradonačelnik Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

U Gradskoj upravi Grada Mostara ima 17 službi unutar odjela, kako slijedi:

1. Služba za opću upravu i gradska područja,

2. Služba za organizaciju i personal,

3. Pravna služba,

4. Služba za proračun i financije,

5. Služba za nekretnine,

6. Služba za kulturu,

7. Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport,

8. Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice,

9. Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji,

10. Služba za urbanističko planiranje,

11. Služba za građevinske propise,

12. Služba za građenje i obnovu,

13. Služba za građenje infrastrukturnih objekata,

14. Služba za katastar,

15. Služba za gospodarstvo,

16. Služba za komunalne poslove i okoliš,

17. Služba za inspekcijske poslove.

Služba unutarnjeg nadzora je posebna neovisna služba unutar Gradske uprave koja obavlja poslove nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava, a u cilju pravilne, ekonomične, namjenske i efikasne uporabe resursa.

Stručna služba Gradskog vijeća je posebna, samostalna i neovisna služba koja za potrebe Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, Klubova vijećnika i Klubova naroda obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove.