Грб и застава Града Мостара

tl_files/baneri/slide/mostarzastava.png
Застава Града Мостара

tl_files/baneri/slide/Grb Grada Mostara 222.JPG
Грб Града Мостара

Одлука о упораби и заштити имена, грба и заставе Града Мостара

На темељу чланка 7. Одлуке о грбу и застави Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 5/03) и чланка 28. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04), Градско вијеће Града Мостара, на 29. сједници одржаној дана 27.10.2006.године, доноси

ОДЛУКУ
о упораби и заштити имена, грба и заставе Града Мостара

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Чланак 1.

Овом Одлуком уређују се начин, увјети упорабе и заштита имена, грба и заставе Града Мостара (у даљњем тексту: Град).

II УПОРАБА ИМЕНА И ГРБА ГРАДА

1. Упораба имена

Чланак 2.

(1) Упораба имена Града ради уношења у твртку или назив правне особе или назив производа може се одобрити господарским друштвима, установама, удругама и другим правним особама под увјетима из чланка 5.

(2) Именом Града сматра се ријеч “Мостар” у свим падежима и изведеним облицима као и све њене скраћенице.

2. Службена упораба грба

Чланак 3.

Грб Града раби се:

- у саставу печата Града, сукладно Одлуци о печату (“Градски службени гласник Града Мостара”, број 11/03),

- у службеним просторијама и натписима на зградама Градског вијећа и Градске управе,

- на актима Градског вијећа и Градске управе,

- на јавним признањима и наградама Града,

- на службеним легитимацијама,

- у другим случајевима, сукладно закону и

одлукама Градског вијеће Града Мостара.

Чланак 4.

Грб Града може се рабити:

- на визиткартама, позивницама, честиткама и другим тисканицама,

- на издањима и предметима израђеним у сврху туристичке промиџбе Града,

- пригодом међународних сусрета, такмичења и других скупова,

- у другим случајевима, ако његова упораба није у супротности с овом Одлуком.

3. Упораба грба по одобрењу

Чланак 5.

Господарском друштву, установи, удрузи, фондацији или другој правној особи са сједиштем на подручју Града може се одобрити упораба грба Града Мостара као незаштићеног знака или украса, под увјетом да се правна особа бави дјелатношћу која је од интереса за Град и да се упорабом имена и грба промовира Град и доприноси његовој препознатљивости.

4. Поступак издавања одобрења за упорабу имена и грба

Чланак 6.

Уз захтјев за издавање одобрења за упорабу имена и грба Града правна особа је дужна приложити:

- извод из судског или другог регистра,

- акт о оснивању и статут,

- намјену упорабе имена и грба,

- технички опис, скицу или модел производа или предмета,

- друге чињенице битне за одлучивање. 

Чланак 7.

О захтјеву за упорабу имена и грба Града одлучује Одјел за друштвене дјелатности Града у случају када је подноситељ захтјева установа или удруга, односно Одјел за господарство, комуналне и инспекцијске послове у случају када је подноситељ захтјева господарско друштво.

Чланак 8.

(1) Рјешењем којим се одобрава упораба имена и грба утврђују се и посебни увјети: намјена, накнада за упорабу и рок важења одобрења као и друга ограничења која одговарају намјени упорабе имена и грба.

(2) Против рјешења којим се одбија захтјев за упораба имена и грба дозвољена је жалба Жалбеном вијећу Града Мостара у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Чланак 9.  

(1) Господарским друштвима утврђује се годишња накнада за упорабу имена и грба Града у износу од 3.000,00 КМ.

 (2) Правним особама чија дјелатност није усмјерена на остваривање добити утврђује се годишња накнада за упорабу имена и грба Града у износу од 200,00 КМ. 

(3) Накнаду за упорабу имена и грба Града не плаћају правне особе чији је оснивач Град.

(4) Накнаде из овог чланка приход су Прорачуна Града Мостара.

Чланак 10.

Рјешење којим се одобрава упораба имена и грба Града ставља се ван снаге ако корисник одобрења раби име и грб супротно утврђеној намјени и увјетима из одобрења.

Чланак 11.

О одобрењима за упорабу имена и грба надлежни одјели воде посебну евиденцију.

III УПОРАБА ЗАСТАВЕ ГРАДА

Чланак 12.

Застава Града мора се истицати :

- на зградама у којима су смјештени Градско вијеће и Градоначелник,

- на зградама правних особа чији је Град оснивач,

- у дане празника, на свим зградама Градске управе Града Мостара,

- у дане жалости, на зградама у којима су смјештени Градско вијеће и Градоначелник, на пола копља,

- у другим случајевима, сукладно закону.

Чланак 13.

Застава Града може се истицати:

- на зградама правних особа чији је оснивач Град,

- пригодом међународних сусрета, такмичења и других скупова,

- пригодом свечаности, прослава, политичких, културних, спортских и других манифестација од значаја за Град, 

- у другим случајевима, ако њено истицање није у супротности с овом Одлуком.

IV ЗАШТИТА ИМЕНА, ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДА

Чланак 14.

Име, грб и застава Града рабе се сукладно одредбама ове Одлуке, на начин којим се истиче углед и достојанство Града.

Чланак 15.

Грб и застава Града може се израђивати и користити само у садржају, облику и изгледу утврђеним Одлуком о грбу и застави Града Мостара (“Градски службени гласник Града Мостара”, број 5/03).

Чланак 16.

(1) Грб и застава не смију се уносити у састав другог грба или заставе.

(2) Изнимно од одредбе ставка 1. може се одобрити уношење грба Града у састав грба или заставе:

- организације или тијела које обавља дјелатност од значаја за Град,

- организације која у називу носи име Града.

(3) Грб и застава могу се у том случају рабити само у изворном облику, на начин који осигурава достојанство и углед Града.

Чланак 17.

Грб и застава Града не могу се рабити као робни или услужни жиг или модел, нити као било који други знак за обиљежавање робе или услуга.

Чланак 18.

Грб и застава Града не смију се рабити ако су оштећени или својим изгледом неподобни за упорабу.  

Чланак 19.

Забрањена је упораба грба и заставе којима су измијењени поједини елементи, али који својим изгледом асоцирају на грб и заставу Града.

Чланак 20.

Грб и застава Града не смију се оштећивати, нити рабити непримјерено, недолично, на начин који вријеђа јавни морал и достојанство грађана Мостара.

Чланак 21.

Упораба грба и заставе Града у умјетничком стваралаштву и у одгојно-образовне сврхе слободна је, под увјетом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој пракси, традицији и овој Одлуци.

V НАДЗОР

Чланак 22.

Надзор над провођењем одредби ове Одлуке које се односе на упорабу грба и заставе Града врше Служба за инспекцијске послове (комунални инспектор) и органи надлежни за унутарње послове.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Чланак 23.

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 до 3.000,00 КМ казнит ће се за прекршај правна особа ако раби име, грб и заставу Града противно одредбама ове Одлуке. 

(2) За прекршај из ставка 1. казнит ће се и одговорна особа у правној особи новчаном казном у износу од 200,00 до 500,00 КМ.

Чланак 24.

За прекршај из чланка 23. ставак 1. Новчаном казном у износу од 300,00 до 1.000,00 КМ казнит ће се физичка особа која самостално обавља дјелатност.

Чланак 25.

Новчаном казном у износу од 100,00 до 300,00 КМ казнит ће се за прекршај грађанин ако оштети грб или заставу Града у вријеме њихове службене упорабе, ако је јавно изложи порузи на било који начин или ако упораби грб и заставу противно одредбама ове Одлуке.

VII ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чланак 26.

Правне и физичке особе која рабе име и грб Града у смислу ове Одлуке, дужне су у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу поднијети захтјев за издавање одобрења за упорабу.

Чланак 27.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важити Одлука о упораби и заштити назива и симбола Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 25/02).

Чланак 28.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеном гласнику Града Мостара“.

Ур. број: 01-02-974/06
Мостар, 27.10.2006. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Мурат Ћорић, в. р.