Grab i zastava Grada Mostara

tl_files/baneri/slide/mostarzastava.png
Zastava Grada Mostara

 tl_files/baneri/slide/Grb Grada Mostara 222.JPG
Grb Grada Mostara

Odluka o uporabi i zaštiti imena, grba i zastave Grada Mostara

Na temelju članka 7. Odluke o grbu i zastavi Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/03) i članka 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na 29. sjednici održanoj dana 27.10.2006.godine, donosi

ODLUKU
o uporabi i zaštiti imena, grba i zastave Grada Mostara

I OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti uporabe i zaštita imena, grba i zastave Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Grad).

II UPORABA IMENA I GRBA GRADA

1. Uporaba imena

Članak 2.

(1) Uporaba imena Grada radi unošenja u tvrtku ili naziv pravne osobe ili naziv proizvoda može se odobriti gospodarskim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama pod uvjetima iz članka 5.

(2) Imenom Grada smatra se riječ “Mostar” u svim padežima i izvedenim oblicima kao i sve njene skraćenice.

2. Službena uporaba grba

Članak 3.

Grb Grada rabi se:

- u sastavu pečata Grada, sukladno Odluci o pečatu (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 11/03),

- u službenim prostorijama i natpisima na zgradama Gradskog vijeća i Gradske uprave,

- na aktima Gradskog vijeća i Gradske uprave,

- na javnim priznanjima i nagradama Grada,

- na službenim legitimacijama,

- u drugim slučajevima, sukladno zakonu i

odlukama Gradskog vijeće Grada Mostara.

Članak 4.

Grb Grada može se rabiti:

- na vizitkartama, pozivnicama, čestitkama i drugim tiskanicama,

- na izdanjima i predmetima izrađenim u svrhu turističke promidžbe Grada,

- prigodom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova,

- u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s ovom Odlukom.

3. Uporaba grba po odobrenju

Članak 5.

Gospodarskom društvu, ustanovi, udruzi, fondaciji ili drugoj pravnoj osobi sa sjedištem na području Grada može se odobriti uporaba grba Grada Mostara kao nezaštićenog znaka ili ukrasa, pod uvjetom da se pravna osoba bavi djelatnošću koja je od interesa za Grad i da se uporabom imena i grba promovira Grad i doprinosi njegovoj prepoznatljivosti.

4. Postupak izdavanja odobrenja za uporabu imena i grba

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu imena i grba Grada pravna osoba je dužna priložiti:

- izvod iz sudskog ili drugog registra,

- akt o osnivanju i statut,

- namjenu uporabe imena i grba,

- tehnički opis, skicu ili model proizvoda ili predmeta,

- druge činjenice bitne za odlučivanje. 

Članak 7.

O zahtjevu za uporabu imena i grba Grada odlučuje Odjel za društvene djelatnosti Grada u slučaju kada je podnositelj zahtjeva ustanova ili udruga, odnosno Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove u slučaju kada je podnositelj zahtjeva gospodarsko društvo.

Članak 8.

(1) Rješenjem kojim se odobrava uporaba imena i grba utvrđuju se i posebni uvjeti: namjena, naknada za uporabu i rok važenja odobrenja kao i druga ograničenja koja odgovaraju namjeni uporabe imena i grba.

(2) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za uporaba imena i grba dozvoljena je žalba Žalbenom vijeću Grada Mostara u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 9.  

(1) Gospodarskim društvima utvrđuje se godišnja naknada za uporabu imena i grba Grada u iznosu od 3.000,00 KM.

 (2) Pravnim osobama čija djelatnost nije usmjerena na ostvarivanje dobiti utvrđuje se godišnja naknada za uporabu imena i grba Grada u iznosu od 200,00 KM. 

(3) Naknadu za uporabu imena i grba Grada ne plaćaju pravne osobe čiji je osnivač Grad.

(4) Naknade iz ovog članka prihod su Proračuna Grada Mostara.

Članak 10.

Rješenje kojim se odobrava uporaba imena i grba Grada stavlja se van snage ako korisnik odobrenja rabi ime i grb suprotno utvrđenoj namjeni i uvjetima iz odobrenja.

Članak 11.

O odobrenjima za uporabu imena i grba nadležni odjeli vode posebnu evidenciju.

III UPORABA ZASTAVE GRADA

Članak 12.

Zastava Grada mora se isticati :

- na zgradama u kojima su smješteni Gradsko vijeće i Gradonačelnik,

- na zgradama pravnih osoba čiji je Grad osnivač,

- u dane praznika, na svim zgradama Gradske uprave Grada Mostara,

- u dane žalosti, na zgradama u kojima su smješteni Gradsko vijeće i Gradonačelnik, na pola koplja,

- u drugim slučajevima, sukladno zakonu.

Članak 13.

Zastava Grada može se isticati:

- na zgradama pravnih osoba čiji je osnivač Grad,

- prigodom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova,

- prigodom svečanosti, proslava, političkih, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od značaja za Grad, 

- u drugim slučajevima, ako njeno isticanje nije u suprotnosti s ovom Odlukom.

IV ZAŠTITA IMENA, GRBA I ZASTAVE GRADA

Članak 14.

Ime, grb i zastava Grada rabe se sukladno odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 15.

Grb i zastava Grada može se izrađivati i koristiti samo u sadržaju, obliku i izgledu utvrđenim Odlukom o grbu i zastavi Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 5/03).

Članak 16.

(1) Grb i zastava ne smiju se unositi u sastav drugog grba ili zastave.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. može se odobriti unošenje grba Grada u sastav grba ili zastave:

- organizacije ili tijela koje obavlja djelatnost od značaja za Grad,

- organizacije koja u nazivu nosi ime Grada.

(3) Grb i zastava mogu se u tom slučaju rabiti samo u izvornom obliku, na način koji osigurava dostojanstvo i ugled Grada.

Članak 17.

Grb i zastava Grada ne mogu se rabiti kao robni ili uslužni žig ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

Članak 18.

Grb i zastava Grada ne smiju se rabiti ako su oštećeni ili svojim izgledom nepodobni za uporabu.  

Članak 19.

Zabranjena je uporaba grba i zastave kojima su izmijenjeni pojedini elementi, ali koji svojim izgledom asociraju na grb i zastavu Grada.

Članak 20.

Grb i zastava Grada ne smiju se oštećivati, niti rabiti neprimjereno, nedolično, na način koji vrijeđa javni moral i dostojanstvo građana Mostara.

Članak 21.

Uporaba grba i zastave Grada u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-obrazovne svrhe slobodna je, pod uvjetom da se ne protivi dobrom ukusu, društvenim i moralnim normama, heraldičkoj praksi, tradiciji i ovoj Odluci.

V NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke koje se odnose na uporabu grba i zastave Grada vrše Služba za inspekcijske poslove (komunalni inspektor) i organi nadležni za unutarnje poslove.

VI KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako rabi ime, grb i zastavu Grada protivno odredbama ove Odluke. 

(2) Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 KM.

Članak 24.

Za prekršaj iz članka 23. stavak 1. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 KM kaznit će se fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost.

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj građanin ako ošteti grb ili zastavu Grada u vrijeme njihove službene uporabe, ako je javno izloži poruzi na bilo koji način ili ako uporabi grb i zastavu protivno odredbama ove Odluke.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Pravne i fizičke osobe koja rabe ime i grb Grada u smislu ove Odluke, dužne su u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uporabi i zaštiti naziva i simbola Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 25/02).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Mostara“.

Ur. broj: 01-02-974/06
Mostar, 27.10.2006. godine
PREDSJEDNIK
Murat Ćorić, v. r.