JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...

ISPRAVKA OBAVIJESTI 413-2-3-1-46/13

Broj obavijesti koja se ispravlja 413-2-3-1-46/13 Datum objave obavijesti 1.4.2013. Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I 1. Podaci o ugovornom TIJELU Naziv Kontakt osoba Grad Mostar - PIU Vihovići Mostar-II faza Željana Vučić d.i.g. Adresa Poštanski broj Adema Buća 19 88000 Mostar Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj

Pročitaj više...

OBAVIJEST O NABAVI BROJ 413-2-3-1-46/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv Kontakt osoba GRAD MOSTAR Željana Vučić Adresa Poštanski broj ADEMA BUĆA 19 88000 Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj Mostar 4227396110007 Telefon Faks 036500600 036580032 Elektronska pošta (e-mail) Internet adresa (web) www.mostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Temeljem odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11 i 2/12) Grad Mostar upućuje svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da do 1.3.2013 godine (petak) podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih terasa, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2013 godinu. Predmetni Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Grada Mostara, ul. Adema Buća br.19, Mostar ili putem pošte. Sve fizičke i pravne osobe koje su u 2012 godini privremeno koristile javne površine na

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara)), broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)), broj: 49/2006), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)), broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS

1.Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju poslovnog objekta, i to:

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS

I. Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum“, sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 51/84, upisanom u zk.ul. broj:8175, k.o. Mostar i to:

Pročitaj više...

Javni natječaj

1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje u nekretnine označene kao: - 1.1. k.č. 18/26, u površini od 3318 m2, u naravi kuća sa kućištem i dvorištem (Viša djevojačka škola sa sporednim objektima), upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 6475, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela, - 1.2. k.č. 18/14, u površini od 90 m2, u naravi zgrada u Starom gradu, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 3806, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela.

Pročitaj više...

Obavijest

U maju ove godine donesen je novi Zakon o matičnim knjigama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:37/2012).

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Ovim putem pozivamo raseljene osobe koje borave u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, povratnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, te pojedince i porodice s prijeratnom mjesta prebivališta u Mostaru kojima je osiguran smještaj od strane Grada Mostara na osnovu njihovog nepovoljnog socijalnog statusa i neriješenog stambenog pitanja, a koji ispunjavaju dole navedene uvjete sudjelovanja u dodjeli stambenih jedinica u najam, da se jave na javni poziv.

Pročitaj više...