JAVNI POZIV

Pozivaju se privremeni korisnici javnih površina zauzetih montažnim objektima tipa kioska, koji ih koriste sukladno izdanom odobrenju za korištenje javne površine da dostave dokaz da su izmirili svoje obveze prema Gradu Mostaru u posljednje 3 godine (2009., 2010. i 2011. godina), od dana donošenja Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu lokacija u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska, sukladno Odluci o donošenju i provođenju Programa razmještaja kioska u Gradu Mostaru („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 2/12):

Pročitaj više...

Javni konkurs

- 1.Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje stambeno - poslovnog objekta i to: - B2E - na građevinskom zemljištu pobliže označenom kao k.č. 2391/4, nastala od k.č. 2391/1,

Pročitaj više...

Javni poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, u postupku eksproprijacije nekretnina u katastarskim općinama Raštani, Hodbina, Buna, Rodoč, Jasenica i Baćevići, pokrenutom po prijedlogu „Elektroprijenos” a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar, poradi izgradnje dalekovoda 110 kV Mostar 4 ( Čule) – Mostar 9 (Buna) i rekonstrukcije dalekovoda

Pročitaj više...

Javni oglas

Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Grada Mostara

Pročitaj više...

Javni poziv zainteresiranim za privremeno korištenje javne površine

Na temelju odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11) Grad Mostar upućuje J A V N I P O Z I V svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih bašta, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2012.g. do 19.03.2012.g. (ponedjeljak).

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao : k.č.134/28 ( dio nove k.č. 2941/3 k.o. Mostar II ), nastala cijepanjem od k.č.134/10 k.o. Mostar, upisana u zk. izvatku broj: 3098 k.o. Mostar II, u površini od 63 m2,vlasništvo-suvlasništvo Sušac (Marko) Pero, sa ½ dijela i Sušac rođ. Miličević (Jozo) Branka sa ½ dijela, i k.č. 134/29 k.o. Mostar

Pročitaj više...

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi: 1. «MO-SPORT» d.o.o. Mostar 2. «TRŽNICE-PIJACE» d.o.o. Mostar 3. “KOMOS” d.d. Mostar

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Predmet prodaje su: I.Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum”, sagrađen na zemljištu označenom kao k.č. 51/84 , upisan u zk. ul. broj: 8175 k.o. Mostar i to: 1.Stan u lameli 1 ulaz 1 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 a)- stan broj 5, na drugom spratu, trosoban, površine 89 m 2 , sa pripadajućom drvarnicom površiine 3,16 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:112.778,25 KM,

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao: k.č. 2557/4(nova k.č. 1474/2) k.o. MostarII (Gradsko područje Jugozapad), u površini od 174m2, upisana u zk. ul. broj 8092 k.o. Mostar, nastala cijepanjem od 2557/3 k.o. Mostar , državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja: Zajednice za upravljanje i uređivanje građevinskog zemljišta i održavanja komunalnih objekata Mostar,

Pročitaj više...