Тко су особе које могу добити извод из матичних књига

Пошто је на снази ново Упутство о начину вођења матичних књига,("Службене новине Ф БиХ" број 51/13) потребно је истакнути тко су овлаштене особе које могу добити извод из матичних књига.

 Члан 64. Закона о матичним књигама Ф БиХ

(Лица овлаштена за тражење извода и увјерења из матичне књиге)

Извод из матичне књиге и увјерења о чињеницама из матичних књига издају се на усмени или писмени захтјев лица на које се односе подаци, његовог пуномоћника или члана његове уже или шире породице, усвојитеља или старатеља.

Тачка 151. Упутства о начину вођењу матичних књига

Под ужом и широм породицом из чл. 64. став (1) Закона, која може тражити издавање извода или увјерења из матичних књига, сматрају се сљедећа лица, и то:

УЖА ПОРОДИЦА: брачни партнер-брачни и ванбрачни, дјеца рођена у браку и ванбрачној заједници, усвојена и пасторчад),

ШИРА ПОРОДИЦА: (родитељи - отац, мајка, очух, маћеха, усвојитељи, унуци, браћа, сестре, дједови и баке/нене).

ДОКАЗ за утврђивање овог статуса служе идентификациони документи (лична карта, пасош и др.) свједоци, лично познавање тих лица од стране матичара и према потреби и други докази.

 

 Cлужбе за опћу управу и градска подручја

 

 

 

Иди назад