Tko su osobe koje mogu dobiti izvod iz matičnih knjiga

Pošto je na snazi novo Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga,("Službene novine F BiH" broj 51/13) potrebno je istaknuti tko su ovlaštene osobe koje mogu dobiti izvod iz matičnih knjiga.

 

 Član 64. Zakona o matičnim knjigama F BiH

(Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige)

Izvod iz matične knjige i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pismeni zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže ili šire porodice, usvojitelja ili staratelja.

Tačka 151. Uputstva o načinu vođenju matičnih knjiga

Pod užom i širom porodicom iz čl. 64. stav (1) Zakona, koja može tražiti izdavanje izvoda ili uvjerenja iz matičnih knjiga, smatraju se sljedeća lica, i to:

UŽA PORODICA: bračni partner-bračni i vanbračni, djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad),

ŠIRA PORODICA: (roditelji - otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake/nene).

DOKAZ za utvrđivanje ovog statusa služe identifikacioni dokumenti (lična karta, pasoš i dr.) svjedoci, lično poznavanje tih lica od strane matičara i prema potrebi i drugi dokazi.

 

 Služba za opću upravu i gradska područja

 

 

 

Nazad