Tko su osobe koje mogu dobiti izvod iz matičnih knjiga

Kako je na snazi novi Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga,("Službene novine F BiH" broj 51/13) potrebno je istaknuti tko su ovlaštene osobe koje mogu dobiti izvod iz matičnih knjiga.

 Članak 64. Zakona o matičnim knjigama F BiH

(Osobe ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige)

Izvod iz matične knjige i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pismeni zahtjev osoba na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže ili šire obitelji, usvojitelja ili staratelja.

Točka 151. Uputstva o načinu vođenju matičnih knjiga

Pod užom i širom obitelji iz članka 64. stavak (1) Zakona, koja može tražiti izdavanje izvoda ili uvjerenja iz matičnih knjiga, smatraju se sljedeća lica, i to:

UŽA obitelj: bračni partner-bračni i vanbračni, djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad),

ŠIRA obitelj : (roditelji - otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake/nene).

DOKAZ za utvrđivanje ovog statusa služe identifikacijski dokumenti (osobna karta, putovnica i dr.) svjedoci, osobno poznavanje tih osoba od strane matičara i prema potrebi i drugi dokazi.

 


 Služba za opću upravu i gradska područja 

Natrag