ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА

Град Мостар, Одјел за привреду/господарство, комуналне и инспекцијске послове, Служба за привреду/господарство покреће позив за изражавање интереса са циљем одабира стучњака из области туризма у склопу ЕУ пројекта „Управљање одрживим туризмом заснованом на заједничком културном насљеђу Јадрана“ – ХЕРА одобреног у оквиру ИПА Програма јадранске прекограничне сарадње на првом позиву за стратешке пројекте.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара на темељу чланка 25. Закона о извлаштењу („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 70/07 и 36/10) и чланка 92. Закона о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”број: 2/98 и 48/99) у поступку потпуног и непотпуног извлаштења некретнина у катастарској опћини Родоч, покренутом по приједлогу Града Мостара, ради изградње канализацијске мреже (деснообални колектор) у граду Мостару, упућује:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине

Детаљније...

I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara

Детаљније...

J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

Детаљније...

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Детаљније...

JAVNI POZIV

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike

Детаљније...

JAVNI OGLAS

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora (u daljem tekstu: upravnih odbora) javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara kako slijedi:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 34/03), члана 21. Закона о позоришној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ 6/05) и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовање

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Граад Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...