Saopštenje-poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, temeljem članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) u postupku izvlaštenja/eksproprijacije nekretnina u katastarskoj općini Rodoč,

Детаљније...

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Детаљније...

ИСПРАВКА ОБАВИЈЕСТИ 413-2-3-1-46/13

Број обавијести која се исправља 413-2-3-1-46/13 Датум објаве обавијести 1.4.2013. Одјељак И: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I. 1. Подаци о уговорном ТИЈЕЛУ Назив Контакт особа Град Мостар - ПИУ Виховићи Мостар-ИИ фаза Жељана Вучић д.и.г. Адреса Поштански број Адема Бућа 19 88000 Мостар Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Детаљније...

ОБАВИЈЕСТ О НАБАВИ БРОЈ 413-2-3-1-46/13

Одјељак I: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I.1. Подаци о уговорном тијелу Назив Контакт особа ГРАД МОСТАР Жељана Вучић Адреса Поштански број АДЕМА БУЋА 19 88000 Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број Мостар 4227396110007 Телефон Факс 036500600 036580032 Електронска пошта (е-маил) Интернет адреса (wеб) www.mostar.ba I.2. Адреса за додатне информације Као у Анексу А I.3. Адреса за преузимање тендерске документације Као под I.1

Детаљније...

Ј А В Н И П О З И В

Темељем одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11 и 2/12) Град Мостар упућује свим заинтересираним физичким и правним особама да до 1.3.2013 године (петак) поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених тераса, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2013 годину. Предметни Захтјев се може поднијети у просторијама Града Мостара, ул. Адема Бућа бр.19,

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара)), број: 8/2009 и 15/2010), чланка 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 49/2006), члана 14. Закона о младима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 36/2010), и чланка 3. Одлуке о критеријима и поступку за

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

1.Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу пословног објекта, и то:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

I. Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум“, саграђена на земљишту означеном као к.ч. 51/84, уписаном у зк.ул. број:8175, к.о. Мостар и то:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање у некретнине означене као: - 1.1. к.ч. 18/26, у површини од 3318 м2, у нарави кућа са кућиштем и двориштем (Виша дјевојачка школа са споредним објектима), уписана у земљишнокњижни уложак број: 6475, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела, - 1.2. к.ч. 18/14, у површини од 90 м2, у нарави зграда у Старом граду, уписана у земљишнокњижни уложак број: 3806, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Овим путем позивамо расељене особе које бораве у колективним центрима и алтернативним смјештајима с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, повратнике који немају ријешено стамбено питање с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, те појединце и породице с пријератном мјеста пребивалишта у Мостару којима је осигуран смјештај од стране Града Мостара на основу њиховог неповољног социјалног статуса и неријешеног стамбеног питања, а који испуњавају доле наведене увјете судјеловања у додјели стамбених јединица у најам, да се јаве на јавни позив.

Детаљније...