ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се привремени корисници јавних површина заузетих монтажним објектима типа киоска, који их користе сукладно изданом одобрењу за кориштење јавне површине да доставе доказ да су измирили своје обвезе према Граду Мостару у посљедње 3 године (2009., 2010. и 2011. година), од дана доношења Одлуке о привременом кориштењу јавних површина

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

Расписује се Јавни конкурс за додјелу локација у сврху постављања монтажних објеката типа киоска, сукладно Одлуци о доношењу и провођењу Програма размјештаја киоска у Граду Мостару („Службени гласник Града Мостара“, број 2/12):

Детаљније...

Јавни конкурс

- 1.Расписује се Јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву ради изградње стамбено - пословног објекта и то: - Б2Е - на грађевинском земљишту поближе означеном као к.ч. 2391/4, настала од к.ч.

Детаљније...

Јавни позив

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара, у поступку експропријације некретнина у катастарским опћинама Раштани, Ходбина, Буна, Родоч, Јасеница и Баћевићи, покренутом по приједлогу „Електропријенос” а.д. Бања Лука, Оперативно подручје Мостар, поради изградње далековода 110 kV Мостар 4 ( Чуле) – Мостар 9 (Буна) и реконструкције далековода

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија Града Мостара

Детаљније...

Јавни позив заинтересираним за привремено кориштење јавне површине

На темељу одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11) Град Мостар упућује Ј А В Н И П О З И В свим заинтересираним физичким и правним особама да поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених башта, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2012.г. до 19.03.2012.г. (понедјељак).

Детаљније...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Расписује се јавни натјечај за додјелу неизграђеног градског грађевног земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то: земљиште означено као : к.ч.134/28 ( дио нове к.ч. 2941/3 к.о. Мостар ИИ ), настала цијепањем од к.ч.134/10 к.о. Мостар, уписана у зк. изватку број: 3098 к.о. Мостар ИИ, у површини од 63 м2,власништво-сувласништво Сушац (Марко) Перо, са ½ дијела и Сушац рођ. Миличевић (Јозо) Бранка са ½ дијела, и к.ч. 134/29 к.о. Мостар

Детаљније...

Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора

Објављује се јавни оглас за избор и именовање чланова надзорног одбора у господарским друштвима у којима овласти и обвезе власника на темељу државног капитала врше тијела Града Мостара како слиједи: 1. «МО-СПОРТ» д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора………… 3 2. «ТРЖНИЦЕ-ПИЈАЦЕ» д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора …………….2 3. “КОМОС” д.д. Мостар - Члан Надзорног одбора.............................3

Детаљније...

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Предмет продаје су: I.Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум”, саграђен на земљишту означеном као к.ч. 51/84 , уписан у зк. ул. број: 8175 к.о. Мостар и то: 1.Стан у ламели 1 улаз 1 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 а)- стан број 5, на другом спрату, трособан, површине 89 м 2 , са припадајућом дрварницом површиине 3,16 м2 ,

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то: земљиште означено као: к.ч. 2557/4(нова к.ч. 1474/2) к.о. МостарИИ (Градско подручје Југозапад), у површини од 174м2, уписана у зк. ул. број 8092 к.о. Мостар, настала цијепањем од 2557/3 к.о. Мостар , државно власништво са укњиженим правом кориштења: Заједнице за управљање и уређивање грађевинског земљишта и одржавања комуналних објеката Мостар,

Детаљније...