ЈАВНИ ОГЛАС

I. Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум“, саграђена на земљишту означеном као к.ч. 51/84, уписаном у зк.ул. број:8175, к.о. Мостар и то:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање у некретнине означене као: - 1.1. к.ч. 18/26, у површини од 3318 м2, у нарави кућа са кућиштем и двориштем (Виша дјевојачка школа са споредним објектима), уписана у земљишнокњижни уложак број: 6475, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела, - 1.2. к.ч. 18/14, у површини од 90 м2, у нарави зграда у Старом граду, уписана у земљишнокњижни уложак број: 3806, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Овим путем позивамо расељене особе које бораве у колективним центрима и алтернативним смјештајима с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, повратнике који немају ријешено стамбено питање с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, те појединце и породице с пријератном мјеста пребивалишта у Мостару којима је осигуран смјештај од стране Града Мостара на основу њиховог неповољног социјалног статуса и неријешеног стамбеног питања, а који испуњавају доле наведене увјете судјеловања у додјели стамбених јединица у најам, да се јаве на јавни позив.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се привремени корисници јавних површина заузетих монтажним објектима типа киоска, који их користе сукладно изданом одобрењу за кориштење јавне површине да доставе доказ да су измирили своје обвезе према Граду Мостару у посљедње 3 године (2009., 2010. и 2011. година), од дана доношења Одлуке о привременом кориштењу јавних површина

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

Расписује се Јавни конкурс за додјелу локација у сврху постављања монтажних објеката типа киоска, сукладно Одлуци о доношењу и провођењу Програма размјештаја киоска у Граду Мостару („Службени гласник Града Мостара“, број 2/12):

Детаљније...

Јавни конкурс

- 1.Расписује се Јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву ради изградње стамбено - пословног објекта и то: - Б2Е - на грађевинском земљишту поближе означеном као к.ч. 2391/4, настала од к.ч.

Детаљније...

Јавни позив

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара, у поступку експропријације некретнина у катастарским опћинама Раштани, Ходбина, Буна, Родоч, Јасеница и Баћевићи, покренутом по приједлогу „Електропријенос” а.д. Бања Лука, Оперативно подручје Мостар, поради изградње далековода 110 kV Мостар 4 ( Чуле) – Мостар 9 (Буна) и реконструкције далековода

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија Града Мостара

Детаљније...

Јавни позив заинтересираним за привремено кориштење јавне површине

На темељу одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11) Град Мостар упућује Ј А В Н И П О З И В свим заинтересираним физичким и правним особама да поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених башта, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2012.г. до 19.03.2012.г. (понедјељак).

Детаљније...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Расписује се јавни натјечај за додјелу неизграђеног градског грађевног земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то: земљиште означено као : к.ч.134/28 ( дио нове к.ч. 2941/3 к.о. Мостар ИИ ), настала цијепањем од к.ч.134/10 к.о. Мостар, уписана у зк. изватку број: 3098 к.о. Мостар ИИ, у површини од 63 м2,власништво-сувласништво Сушац (Марко) Перо, са ½ дијела и Сушац рођ. Миличевић (Јозо) Бранка са ½ дијела, и к.ч. 134/29 к.о. Мостар

Детаљније...