ЈАВНИ КОНКУРС

Темељем члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04, 8/09 и 15/10) сукладно одредбама Правилника о критеријима, поступку избора и пријема волонтера ВИИ ступња стручне спреме у Граду Мостару, број: 02-36-14136/13 од 19.07.2013. године, Градоначелник Града Мостара објављује

Ј А В Н И  КОНКУРС

за пријем волонтера у Граду Мостару

ВОЛОНТЕРИ

- ВСС са завршеним Правним факултетом – 10 кандидата

- ВСС са завршеним Економским факултетом – 3 кандидата

- ВСС са завршеним Агрономским факултетом[нбсп] - 2 кандидата

- ВСС са завршеним факултетом из области рачунарства и информатике – 1 кандидат

- ВСС са завршеним Грађевинским факултетом -1 кандидат

- ВСС са завршеним Електротехничким факултетом – 1 кандидат

- ВСС са завршеним Прометним факултетом – 1 кандидат

Поред опћих увјета утврђених чланoм 25. Закона о државној служби у Федерацији БиХ кандидати требају испуњавати и слиједеће посебне увјете и то:

- завршен VII. ступањ стручне спреме, ВСС или високо образовање Болоњског сустава студирања тражене струке који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова.

Потребни документи (оригинал или овјерене копије)

Кандидати су дужни уз пријаву која садржи краћи животопис, адресу и контакт телефон приложити:

- свеучилишну диплому (нострифицирана диплома уколико факултет није завршен у БиХ)

- увјерење Завода за запошљавање о дуљини трајања неупослености након стјецања дипломе високог образовања

- увјерење факултета о просјеку оцјена

- рјешење о утврђеном ступњу инвалидности (уколико је код кандидата утврђен ступањ инвалидности 60% и више).

Са пријављеним кандидатима који испуњавају увјете јавног огласа обавити ће се интервју.

Напомена: волонтерски рад траје годину дана. Документи којима се доказује испуњавање опћих увјета из члана 25. Закона о државној служби у Ф БиХ изабрани кандидати ће бити дужни доставити у року од 8 дана од дана пријема обавијести о резултатима Јавног конкурса.Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним листовима (рачунајући од посљедње објаве). Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним документима доставити непосредно у Писарницу Града Мостара или слати препоручено путем поште на адресу: Град Мостар, Адема Бућа број:19, Мостар, са назнаком „ Јавни конкурс за пријем волонтера у Граду Мостару“.

Градоначелник

Љубо Бешлић

[нбсп]

 

Иди назад