Javni poziv Za iskaz interesa za predlaganje zabavnog programa u okviru manifestacije Advent u Mostaru 2021. i Doček Nove 2022. na otvorenom

  1. Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za zabavne programe koji će se odvijati u okviru manifestacije  Advent u Mostaru i Doček Nove 2022. na otvorenom u razdoblju od 15.12.2021. do 2.1.2022.
  2. Programe želimo sukreirati uz sudjelovanje građana pa pozivamo ustanove, udruge i pojedince da predlože programe koji će uključivati kulturne, umjetničke, obrazovne, zabavne, animacijske i druge slične aktivnosti pogodne za najširu publiku, djecu i/ili odrasle, i za izvođenje na otvorenom...

 

Pročitaj više...

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

Temeljem članka  70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...

Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara

 

Predstavlja Javno pravobraniteljstvo (dalje Pravobraniteljstvo) pred tijelima i organizacijama; rukovodi radom Pravobraniteljstva; organizira rad Pravobraniteljstva i osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost obavljanja poslova i zadataka; određuje i raspoređuje poslove koje će obavljati zamjenici pravobranitelja i radnici za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova; osigurava suradnju sa drugim tijelima i organizacijama; odlučuje, sukladno propisima, o pravima, dužnostima i odgovornostima; nalaže izvršenje financijskog plana Pravobraniteljstva; štiti imovinu i imovinske interesa Grada

Pročitaj više...

Javni poziv za podnosenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS). Druga faza ovog projekta se provodi u saradnji sa domaćim partnerima – ...

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-za-podnoenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredsta.html 

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS Za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03), članka 64. stavak 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05) gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

 

Pročitaj više...

Vijeće mladih Grada Mostara raspisuje javne pozive

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće čini 8 nevladinih omladinskih organizacija od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru. Glavni cilj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima. VMGM se odlučilo se proširiti davajući priliku mladim ljudima s područja Mostara udruženim kroz nevladine organizacije da postanu dio članstva u Vijeću. Temeljem donesenog Pravilnika, Vijeće raspisuje Javni poziv za prijem novih članica, u skladu sa odlukama Skupštine.

Pročitaj više...

Javni poziv za raspored taxi vozila 2021.

Pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na Javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima, sukladno Planu razmještaja auto-taksi vozila na području Grada Mostara za 2021. godinu. Tekst Javnog poziva zainteresirane osobe mogu preuzeti na Web stranici Grada Mostara, u Centru za usluge građanima i u Odjelu za urbanizam i građenje.

Pročitaj više...