I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Broj:02-36-3749/15-1

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/06, 11/06, 6/07, 14/07, 6/11 i 5/12) Gradonačelnik Grada Mostara o b j a v lj u j e

I S P R A V K U

J A V N O G   O G L A S A

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo

U  Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, broj:
02-36-3749/15 objavljenom u „Večernjem listu“ dana 26.03.2015. godine vrši se ispravka u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete koje kandidati trebaju ispunjavati za  poziciju 01 Vatrogasac i poziciju 03 Vatrogasac - vozač tako da glasi:

Za  poziciju 01.

– završen III stupanj školske spreme, tehničkog smjera (vatrogasne, strojarske, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke) i gimnazija;   do šest mjeseci radnog staža, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine.

Za  poziciju 03.

- završena srednja škola III stepen, tehničkog smjera (vatrogasne, strojarske, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), vozačka dozvola  „C“ kategorije, najmanje do šest mjeseci radnog staža, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,  da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave ove ispravke.

Ostale odredbe javnog oglasa ostaju nepromijenjene.


Gradonačelnik

Ljubo Bešlić

Natrag