J A V N I N A T J E Č A J za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

Temeljem članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj:4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 8/09 i 15/10) sukladno Odluci o prijemu vježbenika sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Grada Mostara, broj: 02-36-6988/16 od 30.05.2016. godine, Gradonačelnik raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

  1. Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja – četiri (4) izvršitelja;
  1. Vježbenik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- tri (3) izvršitelja
  1. Vježbenik- diplomirani inženjer elektrotehnike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj
  1. Vježbenik – diplomirani inženjer računarstva/informatike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj
  1. Vježbenik- diplomirani inženjer prometa, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj
  1. Vježbenik – diplomirani inženjer građevine, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitel

 Opis poslova i radnih zadataka:

Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od jedne godine

Uvjeti:

-  odgovarajući stupanj i vrsta stručne spreme

-  prijavljen u evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ/K

-  bez  radnog iskustva.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos, za što će dokumentaciju dostaviti prilikom sklapanja ugovora o radu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene preslike)

  1. sveučilišna diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)
   prosjek ocjena završenog školovanja (potvrda sa sveučilišta)
   potvrda-uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome
   popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada Mostara – www.mostar.ba)

Procedura izbora:

Natječajnu proceduru provesti će Povjerenstvo za izbor i prijem vježbenika. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.  Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuiranju, smatra se da je odustao.

Informacija o  mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će naknadno objavljena na web stranici Grada Mostara.

Potpisanu prijavu na natječaj sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu : Grad Mostar, Adema Buća broj: 17 sa naznakom: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Gradu Mostaru“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama – Večernji list i Oslobođenje i na web stranici Grada Mostara.

Gradonačelnik
Ljubo Bešlić

Broj:02-36-6988/16-1
Datum:07.06.2016. godine

Natrag