J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 7/06, 11/06, 6/07, 14/07, 6/11 i 5/12) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:


J A V N I  O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo


I :  NAMJEŠTENICI


01.  Vatrogasac                                                 4 izvršitelja

02.  Vatrogasac -  automehaničar                     1  izvršitelja

03.  Vatrogasac - vozač                                     3  izvršitelja     


Opis poslova za poziciju 01.

obavlja poslove i zadatke protupožarne zaštite i preventivnih mjera zaštite od požara; neposredno sudjeluje na intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama ili akcidentima; pri gašenju požara osigurava i čuva tragove uzroka požara; rukuje svim uređajima za spašavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenje požara; sudjeluje u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda; upravlja vatrogasnim vozilom u izuzetnim prilikama, sukladno vozačkoj kategoriji kojom raspolaže; rukuje vatrogasnim pumpama i ostalom vatrogasnom opremom; rukuje vatrogasnim uređajima na vozilima prilikom intervencije na gašenju požara i pružanja pomoći u elementarnim i drugim nepogodama; održava vatrogasne uređaje i opremu (čišćenje, pranje, podmazivanje, popravljanje..); obavlja dežurnu službu u objektima Službe, kao i na objektima i terenu izvan objekata Službe na kojima je organizirano protupožarno dežurstvo; kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava; poslije intervencija vozila snabdijeva sredstvima za gašenje, uređajima i opremom; neposredno i redovito
obavlja dnevni (primopredaja), tjedni (tehnički dan) i izvanredni pregled opreme i sredstava na vozilima i drugim tehničkim sredstvima; prijavljuje nadređenom kvarove i štete na vozilima i drugim tehničkim sredstvima; održava u
ispravnom stanju opremu za koju je zadužen, te odgovara za njenu ispravnost i kompletnost; po potrebi obavlja poslove u radionici, servisu i drugim objektima Službe; radi na poslovima održavanja urednosti i čistoće okoline i objekata Službe; obavlja i sve druge poslove po nalogu starješine odjeljenja, starješine voda, starješine ispostave, starješine i zamjenika starješine jedinice čete; za svojrad odgovoran je starješini i zamjeniku starješine jedinice čete, starješini  voda i starješini odjeljenja.

Opis poslova za poziciju 02.

obavlja poslove i zadatke stručnog rukovođenja na opravkama vozila i pumpi, te poslove u pripremi, montiranju, njihovom održavanju u radionici i na terenu; vrši složenije  automehaničarske poslove na svim vozilima, motorima i pumpama; vrši raspored i koordinira rad zaposlenih privremeno raspoređenih na poslovima automehaničarske djelatnosti; prima u rad po pismenom nalogu za opravku neispravna vozila, opremu i sprave i po otklonjenim kvarovima
iste predaje, uz pismeni izvještaj nadređenom; redovito i na vrijeme obavještava svog nadređenog o potrebi nabavke rezervnih dijelova i alata koji su od važnosti za obavljanje automehaničarskih poslova i zadataka; vrši kontrolu pravilnosti upotrebe vozila i opreme i eventualne nepravilnosti prijavljuje nadređenom, također utvrđuje uzroke nastalih oštećenja ili havarija; odgovoran je za organiziranje zaštite na radu u mehaničkoj radionici; kao stalan član povjerenstva ispituje ispravnost i funkcionalnost novo nabavljenih vozila i sprava; izvodi stručnu nastavu sa vozačima u cilju njihove obuke; održava u ispravnom stanju zaduženu opremu i odgovara za njenu ispravnost i kompletnost; po zapovjedi nadređenog upravlja motornim vozilima u okviru kategorije koju posjeduje i učestvuje na intervencijama gašenja požara i drugim intervencijama; u slučaju požara većih razmjera ili druge elementarne nepogode dužan se javiti na rad operativnom dežurnom; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe održavanja, starješine i zamjenika starješine postrojbe čete;obavlja poslove za Službu civilne zaštite i vatrogastva.


Opis poslova za poziciju 03.

upravlja vatrogasnim vozilima, rukuje  vatrogasnim pumpama i ostalom vatrogasnom opremom; učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine; brine o održavanju motornog vozila i opreme; učestvuje na provođenju preventivnih mjera zaštite od požara; po potrebi obavlja poslove u radionici, servisu i drugim objektima postrojbe; radi na poslovima održavanja urednosti i čistoće okoliša i objekata postrojbe; samostalno otklanja manje kvarove na vozilu, a u slučaju većih kvarova pomaže u  otklanjanju istih kao pomoć vatrogascu - automehaničaru; vrši pranje, podmazivanje i čišćenje vozila, odgovoran je za opremu koja pripadaju vozilu i za oštećenja istog; brine se da vozilo uvijek bude snabdjeveno sredstvima za gašenje požara; snabdijeva i odgovoran je da vozila uvijek budu snabdjevena gorivom, mazivom, svim vrstama tekućina potrebnih za vozilo; prijavljuje nadređenom kvarove i štete; izvodi i aktivno učestvuje u izvođenju nastavu i praktične vježbe sa vatrogasnom grupom, odjeljenjem i vodom; obavlja dežurnu službu u objektima postrojbe, kao i na objektima i terenu izvan vatrogasnih objekata na kojima je organizirano protupožarno dežurstvo; neposredno i redovno obavlja dnevni (primopredaja), tjedni (tehnički dan) i izvanredni pregled vozila; redovno i uredno ispunjava putni nalog za vozilo; rukuje vatrogasnim uređajima na vozilu prilikom intervencija spašavanja i gašenja; poslije intervencije snabdijeva vozilo sredstvima za gašenje, uređajima, opremom, gorivom i  mazivom te vrši pranje i čišćenje vozila; po nalogu nadređenog učestvuje u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine; obavlja i sve druge poslove po nalogu starješine, za svoj rad odgovoran je starješini  odjeljenja i starješini  voda.


UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za vršenje poslova radnoga mjesta, da u posljednje dvije godine od objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji  odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

Za  poziciju 01.

– završen III stupanj školske spreme, tehničkog smjera (vatrogasne, strojarske, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke) i gimnazija;   najmanje šest mjeseci radnog staža, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine.

Za  poziciju 02.

- završena srednja škola, VKV automehaničar, najmanje deset mjeseci radnog staža, položen ispit za profesionalnog vatrogasca; posjedovanje vozačke dozvole „C“ kategorije; fizička i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti;  da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine.

Za  poziciju 03.

- završena srednja škola III stepen, tehničkog smjera (vatrogasne, strojarske, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), vozačka dozvola  „C“ kategorije, najmanje šest mjeseci radnog staža, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,  da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv 
imovine.

U radni odnos se može primiti i kandidat koji nema položen ispit za profesionalnog vatrogasca i dužan ga je položiti  u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos.

Potrebna dokumentacija

Za poziciju 01., 02. i 03. kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): prijava (sa naznakom za poziciju na koju se prijavljuju) te kratak životopis

 1. prijava
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci)
 4. diploma o završenoj školskoj spremi
 5. uvjerenje ili potvrda o radnom stažu
 6. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca
 7. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava
  BiH
 8. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji  odnosno u Bosni i Hercegovini
 9. uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
 10. uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine

11. ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

12. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „C“ kategorije (samo za poziciju 03)


Napomena: Sa prijavljenim kandidatima ( za pozicije 01., 02. i 03.) koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obaviti će se intervju. Primljeni kandidati za pozicije 01., 02. i 03. podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Mostara ili slati preporučeno putem pošte na adresu: Grad Mostar, (Pisarnica)Adema Buća broj:17, Mostar, sa naznakom „ Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo“ sa navođenjem pozicije za koju se prijavljuju ( za kandidate za poziciju 01., 02. ili  03. )

Gradonačelnik

Ljubo Bešlić 

 

 

Natrag