JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04, 8/09 i 15/10) sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema volontera VII stupnja stručne spreme u Gradu Mostaru, broj: 02-36-14136/13                od 19.07.2013. godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

 

J A V N I  NATJEČAJ

za prijem volontera u Gradu Mostaru

 

VOLONTERI

- VSS sa završenim Pravnim fakultetom – 10 kandidata / inja 

- VSS sa završenim Ekonomskim fakultetom – 3 kandidata /inja

- VSS sa završenim Agronomskim fakultetom  - 2 kandidata /inje

- VSS sa završenim fakultetom iz oblasti računarstva i informatike – 1 kandidat/kinja

- VSS sa završenim Građevinskim fakultetom -1 kandidat/kinja

- VSS sa završenim Elektrotehničkim fakultetom – 1 kandidat/kinja

- VSS sa završenim Prometnim fakultetom – 1 kandidat/kinja

 

Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

 

- završen VII stupanj stručne spreme, VSS ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja tražene struke koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije)

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon priložiti:

- sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o duljini trajanja neuposlenosti nakon stjecanja diplome visokog obrazovanja

- uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena

- rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više).

Sa prijavljenim kandidatima  koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obaviti će se intervju.  

Napomena: volonterski rad traje godinu dana.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u F BiH izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima Javnog natječaja.Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave). Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Mostara ili slati preporučeno putem pošte na adresu: Grad Mostar, Adema Buća broj:19, Mostar, sa naznakom „ Javni natječaj za prijem volontera u Gradu Mostaru“.

Gradonačelnik

Ljubo Bešlić 

 

Natrag