JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03), članka 21. Zakona o kazališnoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ 6/05) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 5/05), Gradonačelnik  Grada Mostara objavljuje 

 JAVNI   NATJEČAJ

za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća

 javnih ustanova  kulture

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća (u daljem tekstu: upravno vijeće) javnih ustanova kulture kojima su osnivači Grad Mostar i Hercegovačko-neretvanska županija kako slijedi:

 Upravna vijeća ustanova kulture u sastavu:

-          predsjednik  upravnog vijeća – predstavnik osnivača………..…............………................1

-          članovi upravnog vijeća ispred osnivača……….…….........................................................2

 biraju se u slijedećim ustanovama:

        1. Narodno pozorište Mostar

        2  Hrvatsko narodno kazalište Mostar,

 

I  OPIS POZICIJA 

Upravno vijeće upravlja javnom ustanovom, donosi opća akta, imenuje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvješće o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

Predsjednik i članovi upravnih vijeća imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad u upravnim vijećima utvrdit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara odnosno Hercegovačko-neretvanske županije, sukladno zakonu.

 

II  OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim vijećima koje su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije:

➢     da su državljani Bosne i Hercegovine,

➢     da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina,

➢     da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

➢     da se na njih ne odnosi članak/član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

➢     da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka/člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”,  broj 34/03),

➢     da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 70/08 ) i Zakona o sukobu interesa(“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02),

➢     da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju  u smislu članka/člana 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

➢     da nisu osuđivani za kazneno djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom za koju se kandidiraju,

➢     da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

➢     da nisu članovi upravnog/nadzornog vijeća u više od dvije institucije.

 

 

III  POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA

Pored općih kriterija, kandidati za predsjednika i članove upravnih vijeća moraju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije:

➢       VSS/(VII) ili VŠS/(VI) odgovarajućeg smjera, zavisno od djelatnosti javne ustanove u čije upravno vijeće se kandidiraju,

➢       5 (pet) godina radnog iskustva,

➢       poznavanje sadržaja i načina rada upravnog vijeća u koji  se kandidiraju,

➢       uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

➢       sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

➢       sposobnost nepristranog donošenja odluka.

 

IV  PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni natječaj“, koji se može dobiti u Centru za usluge Grada Mostar, Ul. Adema Buća 19, a dostupan je i na web stranici Grada Mostara www. mostar.ba

 

            Uz Prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne karte/CIPS,
  2. dokaz o školskoj spremi,
  3. dokaz o radnom iskustvu.

 

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo i dostavljanje dodatne dokumentacije. Prijava kandidata sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor kojega imenuju Gradonačelnik Mostara i Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ. Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang listu s najboljim kandidatima Gradonačelniku Mostara i Ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se sukladno statutima ustanova.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istodobno Gradonačelniku Mostara, Predsjedniku Vlade HNŽ-a i  Ombudsmanu Federacije BiH.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, Dnevnom avazu, Dnevnom listu, web stranici Grada Mostara i na oglasnoj  ploči Grada Mostara.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Mostar, Ulica Adema Buća 19, Povjerenstvu za izbor predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ-NE OTVARATI» .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

Natrag