JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća (u daljem tekstu: upravno vijeće) javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara kako slijedi:

A. Upravno vijeće predškolskih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar i to :

-predsjednik upravnog vijeća – predstavnik osnivača …………………...............…...........1

-član upravnog vijeća ispred osnivača ………….....……………...….…............………….1

biraju se u slijedećim ustanovama:

         1.  Javna ustanova “Dječji vrtići – Ciciban” Mostar i

         2.  Dječji vrtići  Mostar 


B. Školska vijeća osnovnih škola čiji osnivač je Grad Mostar i to:

-predsjednik školskog vijeća – predstavnik osnivača ………..……............……...………..1

-član školskog vijeća ispred osnivača ……...............……………………...….....………....1

biraju se u  slijedećim osnovnim školama:

1.  Javna ustanova osnovna škola Mustafa Ejubović Šejh - Jujo Mostar

2.      III osnovna škola Mostar

3.      Javna ustanova osnovna škola Zalik Mostar

4.      Osnovna škola Petra Bakule Mostar

5.      Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar

6.      Osnovna škola Bartola Kašića Mostar

7.      Javna ustanova IV osnovna škola Mostar

8.      Javna ustanova VI osnovna škola Mostar

9.      Javna ustanova osnovna škola Mujaga Komadina Mostar

10.  Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar

11.  Osnovna škola Bijelo Polje, Potoci Mostar

12.  Javna ustanova osnovna škola Drežnica - Drežnica Mostar

13.  Javna ustanova osnovna škola Vrapčići - Vrapčići Mostar

14.  Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

15.  Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

16.  Osnovna škola Marina Držića, Buna Mostar

17.  Javna ustanova osnovna škola Blagaj - Blagaj Mostar

18.  Javna ustanova osnovna škola Gnojnice Mostar

19.  Javna ustanova osnovna škola Omer Maksumić - Podveležje Mostar

20.  Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama Mostar

21.  Osnovna škola Ilići Mostar

22.  Osnovna škola Cim Mostar

23.  Osnovna škola Kruševo Mostar.


C. Školska vijeća srednjih škola čiji osnivač je Grad Mostar  i to:

-predsjednik  školskog vijeća – predstavnik osnivača ……………...............…..................1

- član školskog vijeća ispred osnivača …………….…….............……...………..................1

biraju se u slijedećim srednjim školama:

1. Gimnazija Mostar

2. Javna ustanova Druga gimnazija Mostar

3. Gimnazija Fra Grge Martića Mostar

4. Srednja medicinska škola Mostar

5. Medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar,

6. Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar

7.  Javna ustanova Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar,

8. Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar,

9. Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca Mostar

10. Javna ustanova Srednja građevinska škola Mostar,

11. Javna ustanova Srednja elektrotehnička škola Mostar,

12. Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića Mostar

13. Srednja prometna škola Mostar

14. Javna ustanova Srednja mašinsko saobraćajna škola Mostar,

15. Srednja strojarska škola Fausta Vrančića Mostar

16. Javna ustanova Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar,

17. Srednja glazbena škola Ivana plemenitog Zajca Mostar,

18. Muzička škola I i II stupnja Mostar,

19. Srednja likovna škola Gabrijela Jurkića Mostar.


D. Upravna vijeća ustanova kulture čiji osnivač je Grad Mostar u sastavu:

-predsjednik  upravnog vijeća – predstavnik osnivača ……..…...............………................1

-članovi upravnog vijeća ispred osnivača …….……............................................................2

biraju se u slijedećim ustanovama:

1. Centar za kulturu Mostar

2. Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar,

3. Lutkarsko kazalište Mostar,

4. Pozorište lutaka Mostar,

5. Javna ustanova Mostarski teatar mladih Mostar,

6. Narodna biblioteka – Odjel dječja biblioteka Mostar

7. Simfonijski orkestar Mostar

8. Muzej Hercegovine Mostar

9. Muzički centar „Pavarotti“ Mostar

10. Narodno pozorište Mostar


E/1. Upravna vijeća ustanova kulture čiji osnivač je Grad Mostar u sastavu:

-predsjednik  upravnog vijeća – predstavnik osnivača …..............……...………................1

-članovi upravnog vijeća ispred osnivača ….….............……...............................................1

biraju se u sljedećim ustanovama:

1. Javna ustanova Dom kulture Blagaj Mostar
2. Javna ustanova Kulturni centar Mostar - Sjever Potoci Mostar.

F. Upravna vijeća ustanova socijalne zaštite čiji osnivač je Grad Mostar i to:

-predsjednik  upravnog vijeća – predstavnik osnivača ..………............………...................1

-član upravnog vijeća ispred osnivača ……………....................…………………...….......2

-član upravnog vijeća ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ ……...…1 

biraju se u slijedećim ustanovama socijalne zaštite:

Ustanova Centar za socijalni rad Mostar
„Centar za stara i iznemogla lica – osobe“ Mostar,
Javna ustanova Dječji dom Mostar
Pučka kuhinja Mostar
Javna ustanova Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“.
 

I  OPIS POZICIJA 

Upravno vijeće upravlja javnom ustanovom, donosi opća akta, imenuje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvješće o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

Predsjednik i članovi upravnih vijeća/odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

Naknada za rad u upravnim vijećima utvrđena je Odlukom o visini naknade za rad članova upravnih vijeća ustanove zdravstvene zaštite, kulture i predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Mostar i Odlukom o visini naknade za
rad članova upravnih vijeća ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Mostar („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/05) u skladu sa Zakonom.


II  OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim vijećima koje su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije:

➢   da su državljani Bosne i Hercegovine,

➢   da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina,

➢   da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

➢   da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

➢   da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka  5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”,  broj 34/03),

➢   da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 70/08 ) i Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02),

➢   da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju  u smislu članka/člana 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

➢   da nisu osuđivani za kazneno djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom za koju se kandidiraju,

➢   da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

➢   da nisu članovi upravnog/nadzornog vijeća u više od dvije institucije.


III  POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA

Pored općih kriterija, kandidati za predsjednika i članove upravnih vijeća moraju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije:

➢     VSS/(VII) ili VŠS/(VI) odgovarajućeg smjera, zavisno od djelatnosti javne ustanove u čije upravno vijeće se kandidiraju,

➢     5 (pet) godina radnog iskustva,

➢     poznavanje sadržaja i načina rada upravnog vijeća u koji se kandidiraju,

➢     uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

➢     sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

➢     sposobnost nepristranog donošenja odluka.


IV  PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni natječaj“, koji se može dobiti u Centru za usluge Grada Mostar, Ulica Adema Buća broj 17, a dostupan je i na web stranici Grada Mostara www. mostar.ba


Uz Prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. Uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne
    karte/CIPS,
  2. dokaz o školskoj spremi,
  3. dokaz o radnom iskustvu.


Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo i dostavljanje dodatne dokumentacije. Prijava kandidata sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor kojega imenuje Gradonačelnik Mostara. Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Gradonačelniku. Konačno imenovanje kandidata vrši Gradonačelnik.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštivani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno Gradonačelniku Mostara i  Ombudsmanu Federacije BiH.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, Oslobođenju, Večernjem listu, web stranici Grada Mostara i na oglasnoj ploči Grada Mostara. Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave natječaja u Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom
na adresu: Grad Mostar, Ulica Adema Buća broj 17, Povjerenstvo za izbor predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI» .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.   

 

 

Natrag