ZA NABAVKU USLUGE SISTEMATSKIH LJEKARSKIH PREGLEDA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

1.  Naziv i adresa ugovornog organa

Grad Mostar, ul. Adema Buća br. 17, 88000 Mostar

2. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih  škola sa područja Grada Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razredi).

2.2. Usluge sistematskih ljekarskih pregleda obuhvataju laboratorijske i specijalističke preglede detaljno opisane u Aneksu 2 ovog poziva.

Usluge će se pružati u prostorijama ponuđača, prema mjestu sjedišta osnovnih škola.

Početak pružanja usluga je nakon potpisivanja ugovora i to svaki radni dan prema ugovorenoj dinamici dok sistematski pregled ne obave svi učenici.

3. Uslovi za kvalifikaciju i potrebni dokazi

3.1. Da bi učestvovali u ovom postupku nabavke ponuđači moraju ispunjavati uslove koji se odnose na sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, a kao dokaz dostavlja se:

a) aktuelni izvod iz sudskog registra kojim se dokazuje da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je u vezi sa predmetom ove javne nabavke, ID i PDV broj,

b) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenost ponuđača za izvršenje usluge iz predmeta nabavke.

Izjava o tehničkoj opremljenosti sadrži i imena stručnih lica koja će biti angažovana na pružanju predmetnih usluga.

4. Kriterij za izbor ponude

4.1. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija „najniža cijena“.  

5. Period na koji se zaključuje ugovor

5.1. Ugovor se zaključuje za izvršenje usluge do kraja nastavne 2015/2016.godine. 

6. Period važenja ponude

6.1. Ponuda koja se dostavlja mora važiti 60 dana računajući od dana krajnjeg roka za prijem ponuda. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u ovom Pozivu.

7.Način i rok dostavljanja ponuda i adresa na koje se ponuda dostavlja

7.1.Ponuda se dostavlja u orginalu u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom, a na koverti treba pisati: „Ponuda za sistematske ljekarske preglede učenika osnovnih škola - NE OTVARATI“. 

7.2. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Mostar, Adema Buća br.17,  88000 Mostar, do 18.03.2016. godine do 12,00sati.

8. Pregovaranje

8.1. Ugovorni organ će izvršiti provjeru ispunjenosti kvalifikacionih uslova utvrđenih ovim pozivom, o čemu će sačiniti odgovaranući zapisnik.

8.2. Samo ponuđači koji budu ispunjavali kvalifikacione uslove biti će pozvani na pregovore prema redosljedu podnošenja početnih ponuda što će utvrditi Ugovorni organ.

9. Kontakt osoba:
Ibrahim Kašić, Telefon: 316-600, Mob. 061 891-035.

PRILOG:
Aneks 1. i Aneks 2.

(detaljnije o pozivu)

Natrag