Одјел за економију, комуналне и инспекцијске послове

Одјел за економију, комуналне и инспекцијске послове је надлежан за координирање рада

сљедећих служби:

1. Служба за господарство,

2. Служба за комуналне послове и околиш,

3. Служба за инспекцијске послове

4.Служба за подршку бизнису (БСЦ)

 

Служба за економију

Служба за економију је надлежна за:

1. анализе, унапређење и потицање развоја господарства,

2. привлачење нових инвестиција (подузетништва и обрта),

3. издавање информативног материјала и организирање информацијских семинара,

4. регистрацију и савјетовање подузетништава и обрта,

5. издавање одобрења за рад,

6. надзор над подузећима која имају јавне овласти из области господрства,

7. мјере унапријеђења туризма,

Шефица службе је Ивана Марић

 

Служба за комуналне послове и околиш

Служба за комуналне послове и околиш је надлежна за организацију, обављање и надзор послова у области:

1. опскрба питком водом,

2. одводња и прочишћавање оборинских и отпадних вода,

3. пријевоз путника у јавном промету,

4. одржавање чистоће на јавним површинама,

5. одржавање локалних и некатегорисаних цеста, као и улица у насељима,

6. опскрба топлотном енергијом,

7. збрињавање комуналног отпада,

8. тржнице и гробља,

9. одржавање јавне расвјете,

10. одржавања зелених јавних површина,

11. урбани мобилијар и декорација,

12. димњачарски и кафилеријски послови,

13. заштите околиша,

14. друге дјелатности од локалног значаја, које одлуком одреди Градско вијеће, ако су те дјелатности незамјењив увјет живота и рада грађана, физичких и правних особа,

15. одржавање контаката за иницијативе и жалбе грађана.

Шеф службе је Стјепан Шаравања

 

Служба за инспекцијске послове

Служба за инспекцијске послове је надлежна за:

1. инспекцијски надзор у областима из надлежности Града,

2. управно рјешавање у области издавања дозвола за посебне начине обављања регистриране дјелатности (радно вријеме, жива глазба, вријеме опскрбе објеката и др.).

Шеф службе је Јесенка Махинић, дипл. оец.

Служба за подршку бизнису (БСЦ)

Служба за подршку бизнису - БСЦ је надлежна за:
1. израду и реализацију пројеката усмјерених на унапређивање економског развоја Града,
2. потицање развоја предузетништва и привлачење страних улагања,
3. пружање стручне и савјетодавне помоћи домаћим и страним привредним субјектима,
4. промоцију привредних потенцијала Града у земљи и иноземству,
5. остваривање сарадње са свим судионицима привредног развоја Града,
6. вођење поступака додјеле концесија.
Телефон: 036 505 580 и 036 505 581

 

Начелница Одјела

Амира Трбоња

Начелница Одјела је Амира Трбоња.

Адреса Одјела

Одјел је на адреси

Браће Фејић 51
88104 Мостар
Тел: 036/505-501
Фаx: 036/505-502

 

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)

Формулари везани за Службу за привреду

Формулари (ЗИП) (427.0 KiB)