Одјел за урбанизам и грађење

Одјел за урбанизам и грађење је надлежан за координирање рада сљедећих служби:

1. Служба за урбанистичко планирање,

2. Служба за грађевинске прописе,

3. Служба за грађење и обнову,

4. Служба за грађење инфраструктурних објеката,

5. Служба за катастар.

 

Служба за урбанистичко планирање

Служба за урбанистичко планирање је надлежна за:

1. послове носитеља припреме докумената просторног уређења,

2. координирање са носитељима израде докумената просторног уређења,

3. праћење и унапрјеђење стања у простору.

Шефица службе је Лејла Салчин

 

Служба за грађевинске прописе

Служба за грађевинске прописе је надлежна за:

1. издавање урбанистичких сугласности, одобрења за грађење и упорабних дозвола,

2. преглед и овјеру техничке документације,

3. обрачун накнаде за погодности (рента) и накнаде за уређење грађевинског земљишта.

Шеф службе је Здравко Чуљак

 

Служба за грађење и обнову

Служба за грађење и обнову је надлежна за:

1. инвестиционо одржавање зграда у власништву Града,

2. обнову станова и стамбених зграда,

3. провођење одговарајућих процедура јавне набаве,

4. инвеститорски надзор, примопредаја и обрачун радова.

Шеф службе је Тихомир Сесар

 

Служба за грађење инфраструктурних објеката

Служба за грађење инфраструктурних објеката је надлежна за:

1. грађење објеката комуналне инфраструктуре (водовод, одводња и прочишћавање вода, јавна расвјета, вертикална промет на сигнализација-семафори, објекти за прераду и уништавање отпадака, цесте, улице, тргови, јавни паркинг простори, ногоступи и пјешачке стазе, паркови и травњаци, гробља, објекти јавне хигијене, регулација водотока и уређење обала вода и водних површина и др.),

2. провођење одговарајућих процедура јавне набаве,

3. инвеститорски надзор, примопредаја и обрачун радова.

Шеф службе је Емир Нуспахић

 

Служба за катастар

Служба за катастар је надлежна за:

1. одржавање катастра некретнина и катастра комуналних инсталација и уређаја,

2. геодетска мјерења и обраду података,

3. издавање копија катастарких планова и посједовних листова,

4. вјештачење у предметима.

Шефица службе је Сања Хрвић-Ђулиман

Начелник Одјела

Marina Deronjic

Начелник Одјела је Марина Дероњић

Адреса Одјела

Одјел је смјештен у згради Градске Управе у Ђачком дому на адреси

Краља Твртка бб
88000 Мостар
Тел: 036/355-785
Фаx: 036/355-786

 

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)

Формулари везани за овај Одјел

Формулари (ЗИП) (604.0 KiB)