Захтјев за приступ информацијама

Zahtjev za pristup informacijama (34.5 KiB)

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ГРАДУ МОСТАРУ

"Информација је сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци или било који други садржај, укључујући сваку преслику или њен дио, без обзира на облик, карактеристике, вријеме када је сачињена и како је класифицирана"

(чланак 2. точка 1. Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне И Херцеговине)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

         У циљу да се свакој физичкој и правној особи помогне да у Градској управи Града Мостара оствари своја права у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број 32/01 И 48/11) сачињен је овај Водич.

            Градска управа Града Мостара налази се у Мостару, улица Хрватских бранитеља бр.2.

У приземљу зграде Градске управе Града Мостара у улици Адема Бућа бр.19 налази се шалтер сала у којој је успостављен Информативни пункт, на коме су изложени сви неопходни садржаји који грађанима могу бити од помоћи у тражењу информација које их интересују;
-Индекс регистар информација,
-Водич за приступ информацијама,
-Водич кроз Градску управу Града Мостара, Водич кроз Градско вијеће,
-Примјер свих образаца и захтјева и формулара који су у употреби у Граду Мостару.

            Службеник за информирање је дипл иур. Бранка Медан, чије радно мјесто је у Тајништву градоначелника. Њена обвеза је да у оквиру законских овлаштења удовољи захтјеву за приступ, било којој информацији која је у посједу Града Мостара.

            Детаљни податци о томе гдје се може приступити и којим информацијама налазе се у публикацији "Индекс регистар", која је бесплатна и стоји на располагању грађанима на Информативном пункту Градске управе Града Мостара.

                       Сататутом Града Мостара утврђени су принципи јавности и транспарентности, те слободе приступа информацијама.

ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

Ваше право на приступ информацијама можете остварити подношењем писменог захтјева, који мора испуњавати сљедеће увјете:
1. да је у писменој форми и то на једном од службених језика у Федерацији;
2. да садржи довољно података о природи и садржају тражене информације, како би се омогућило да Градска управа Града Мостара пронађе тражену информацију;
3. да садржи име и презиме подносиоца захтјева и његову адресу, а по могућности и број телефона;
4. начин на који се жели приступити информацијама.

Ако Ваш писмени захтјев за приступ информацијама не испуњава један од наведених увјета, Градска управа Града Мостара ће о томе одлучити рјешењем, а у противном одобрит ће Вам се приступ информацији на начин који искажете.

Начин приступа информацијама може бити:
- непосредним увидом у информацију
- слање информације на кућну адресу
- умножавање информације

            У случају одбијања приступа информацији, у цјелини или дјелимично, Градска управа Града Мостара ће донијети рјешење, наводећи законске темеље за исто, као и поуку о правном лијеку.

            Захтјеву за приступу информацијама, које су Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ изузете од објављивања неће се удовољити, а разлози ће бити образложени у донешеном рјешењу.       

Градска управа је обвезна Ваш захтјев ријешити у року од 15 дана. У случају да се захтјев не ријеши у овом року, Градска управа ће Вас обавјестити о разлозима.

Захтјев који се односи на особну информацију може поднијети само особа на коју се информација односи, односно законски заступник или пуномоћник. Особа на коју се информација односи дужна је службенику за информирање код подношења захтјева показати особну карту или други особни документ са фотографијом, или уз захтјев приложити доказ о законском заступању, односно пуномоћ.

            У случајевима када се одобрава информација, не наплаћују се накнаде, таксе за подношење захтјева, или за писане обавјести.

            Накнада се наплаћује за тражену услугу умножавања и то:

    0,5 КМ за сваку страницу стандардне величине која прелази 10 (десет) првих бесплатних страница
    5 КМ по дискети за електронску документацију

Наплата за услуге умножавања врши се на жиро рачун : 1610200009950746 (Раиффеисен банк) врста прихода 722131.

            На поједине захтјеве за информацијама можете добити одговор ОДМАХ,

обраћајући се усмено службенику за информирање

То су случајеви:
информација о референту задуженом за предмет;
информација о кретању предмета;
информација о битним роковима;
информација о току поступка који се води;
остале информације које се могу добити из директног контакта службеника за
информирање и службеника из надлежних служби;

У случају било каквих нејасноћа, можете се обратити службенику за информирање на телефон 036/447 412 фаx; 036 447 445, те путем Е-маила бранка.медан@мостар.ба