„Razvoj demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“

Prva faza projekta „Razvoj demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“ je u tijeku. Cilj ove faze je priprema Skupštine građana koja bi se trebala održati u Mostaru u 7. mjesecu 2021.godine. Građanke i građani Mostara su pozvani da predlože teme o kojima bi se moglo raspravljati na Skupštini građana, te o kojima bi kasnije raspravljale i lokalne vlasti Grada Mostara.

Ukoliko ste iz Mostara, molimo Vas da kliknete na http://ankete.ba/gradiMO da predložite temu koja bi potencijalno mogla biti predmet deliberacije na Skupštini građana. Anketa će biti dostupna do 26. 4. 2021. godine. Više informacija o samom projektu možete pročitati na stranici: https://mostargradimo.ba/ Realizaciju ovog projekta podržava Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u saradnju s Gradom Mostarom.

Projekt „INCLUSIVE PLAY“

Gradonačelnik Grada Mostara dr.sc. Mario Kordić potpisao je Partnerski Ugovor o implementaciji Projekta „INCLUSIVE  PLAY“ u okviru Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Ugovor se implementira putem Službe za gospodarstvo, Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Ukupna vrijednost projekta  948.203,15 EUR

Vrijednost projekta za Grad Mostar 314.114,21 EUR odnosno 615.129,86 KM

Planirano vrijeme trajanje projekta ] 1.3.2021. do 31.1.2023.

Sudjelovanje Grada Mostara (15%) 47.117,14 EUR odnosno 92.269,50 KM

Sredstva EU 266.997,07 KM odnosno 522.860,36 KM

Vodeći partner: Grad Zadar Republika Hrvatska

Partnerstvo: Grad Mostar, Centar “Los Rosales” Mostar i Djećiji vrtić “Latica” Zadar

PROJEKT COOPeR

Početni (kick-off) sastanak projekta COOPeR – “Unaprijeđenje konkurentnosti proizvodnje maslina u programskom području putem prekogranične saradnje” organizovan je u online formatu 10.03.2021. godine. Sastanak je organizovao Grad Mostar u ulozi vodećeg partnera na projektu, a sastanku su prisustvovali svi projektni partneri: Hrvatska gospodarska komora, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Splitsko-dalmatinske županije, Privredna/Gospodarska komora FBiH i Maslinarsko društvo Boka iz Crne Gore.

Cilj sastanka bio je predstavljanje projekta i bitnih sastavnih elemenata projekta, kao što su: analiza budžeta po partnerima, projektni rezultati, ciljne grupe, izvještajni periodi, radni paketi i dinamički plan. Predstavljene su detaljne prezentacije svih radnih paketa projekta i pripadajućih aktivnosti i očekivanih rezultata. Sastanak je također imao za cilj kompletirati uspostavljanje Upravljačkog tima i Nadzornog odbora, kao glavnog tijela za donošenje odluka na projektnom nivou. 

Projekt COOPeR  odobren je u sklopu programa INTERREG IPA prekogranična saradnja Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, u okviru Programske prioritetne ose 4 - Unaprijeđenje konkurentnosti i razvoj poslovne klime u programskom području. Glavni cilj projekta jeste uspostavljanje Razvojnog centra za maslinarstvo sa laboratorijem koji će doprinijeti ostvarenju programskog cilja jačanjem konkurentnosti i poboljšanjem poslovne klime u programskom području. 

Projekt COOPeR sufinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske Unije u sklopu programa INTERREG IPA CBC HRV-BIH-CG. Ukupna vrijednost projekta iznosi 884.677,75 EUR, od čega 751.976,07 EUR sufinansira EU. Projekt će se implementirati u periodu od 24 mjeseca.

„Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“

U Mostaru je 12.3.2021. godine održana završna konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine” koji je implementiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost“.

Rezultate projekta su predstavili Ivica Sivrić v.d. direktora, ispred Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH kao projektnog partnera, te predstavnici suradnika na projektu - Stipe Vrljić, ravnatelj Treće osnovne škole i Darko Knezović, menadžer i koordinator za energijsku efikasnost Grada Mostara.

Projekt „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“ provela je NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora, u partnerstvu sa Asocijacijom za ekonomski razvoj - REDAH iz Mostara i u suradnji sa O.Š. „Veljko Drobnjaković“ iz Risna i O.Š. Treća osnovna škola iz Mostara, lokalnim upravama Opštine Kotor i Grada Mostara i lokalnim javnim emiterima iz Kotora i Mostara. Projekt je implementiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Opći cilj projekta je doprinos realizaciji nacionalnih ciljeva u obrazovanju za održivi razvoj, kroz povezivanje mladih i provođenje neformalnog edukativnog programa o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim i kulturnim resursima i klimatskim promjenama za učenike/ce i nastavnike/ce u dvije obrazovne institucije na području Opštine Kotor i Grada Mostara.

Realizirane aktivnosti, ostvareni ciljevi i postignuti rezultati projektnog plana izravno su povezani sa prioritetnom oblasti programa podrške - Zaštita životne sredine (podizanje nivoa informiranosti i znanja u svim sektorima o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim resursima, te klimatskim promjenama; učenje o održivom razvoju kroz formalno i neformalno obrazovanje; promoviranje pozitivnih inicijativa i modela ponašanja te jačanje svijesti o posljedicama neodgovornog ponašanja prema životnoj sredini). Osim toga, indirektno, projektni plan je bio povezan i sa prioritetnim oblastima poziva Jačanje kapaciteta mladih, Unaprjeđenje medijske i informacijske pismenosti i medijsko izvještavanje i promoviranje kulturne raznolikosti i interkulturalnog razumijevanja uz adekvatnu zastupljenost i poštovanje spolnih i svih drugih razlika i posebnosti.

NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora i Asocijacija za ekonomski razvoj - REDAH iz Mostara će svakako u budućem periodu promovirati postignute ciljeve i ostvarene rezultate u drugim obrazovnim institucijama i nastaviti da rade u ovoj oblasti kako bi doprinijeli postizanju nacionalnih ciljeva u oblasti obrazovanja za održivi razvoj.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine

Partneri na projektu: Eko Centar DELFIN (vodeći partner) i Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Vrijednost projekta: 32.930,00 EUR (UN grant: 33.175,00 EUR)

Mjesto realizacije: Mostar, BiH i Kotor, Crna Gora

Razdoblje provedbe: 15.08.2020 – 15.03.2021.

https://www.redah.ba/index.php/hr/

Projekti MAKERS i Dijalog za budućnost

Projekat (MAKERS) ima za cilj poboljšati socijalnu koheziju u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade liderke i lidere u njihovim zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve. Projektni cilj će se postići radom na nekoliko dimenzija socijalne kohezije, a najvažnije među njima su: građansko sudjelovanje, povjerenje u ljude i institucije, prihvaćanje različitosti i solidarnosti, kao i volonterizam...

Naziv projekta: Walk the Global Walk

Projekt se realizuje kroz Globalnu građansku edukaciju (GCE), mobiliziranje mladih kao katalizatora transformacijskih promjena, lokalizira Ciljeve Održivog Razvoja (SDGs) i proizvodi inovativni obrazovni model, koji se bavi kompleksnošću sadašnjeg globalnog programa. Prenosivi i pionirski model, sposoban integrirati, novo razumijevanje globalnih pitanja, povezanih s migracijama, klimatskim promjenama i rodnom ravnopravnošću, prilagodit će se formalnim obrazovnim kurikulumima srednjih škola, kako je obrađeno u Agendi 2030.

IMPULSE GIS platforma-forum slobodna prijava

Alat za definiranje godišnjeg plana obnove zgrada javnog sektora (u nastavku teksta Alat) razvijen je u sklopu IMPULSE MED projekta (Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama). Svrha IMPULSE projekta je uvođenje integriranog sustava podrške za upravljanje planiranjem energetski učinkovite obnove javnih zgrada. Nedostatak kapaciteta javne uprave za izradu i realizaciju planova za poboljšanje energetske učinkovitosti u svojim javnim zgradama je glavni izazov projekta. Akcijski planovi energetske učinkovitosti (SEAP) na lokalnoj razini ili nedostaju ili su nepotpuni, a temeljni problem je nedostupnost podataka o energetskoj potrošnji i stanju zgrada u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave te jednostavnog sustava podrške za donošenja odluka u cilju provođenja najpovoljnijih akcijskih planova s realnim rješenjima. Kao odgovor na ove izazove u sklopu projekta IMPULSE razvijen je Alat, koji na osnovu prikupljenih podataka o zgradama pruža mogućnost nadležnim tijelima brzo i transparentno planiranje obnove zgrada. Cilj Alata je da tijelima javne uprave pruži podršku  pri izradi godišnjeg planova za obnovu. Godišnji planovi proizlaze iz obveza preuzetih za ispunjenje zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti, prema kojoj se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

GIS tool IMPULSE

https://impulseonline.eu/apps/wab/index.html

Projekt „Obrazovanje za sve“

Sa ciljem uključivanja – inkluzije i što bolje socijalizacije romske djece u obavezno osnovno školovanje,  Grad Mostar i Centar za psihološku podršku Sensus već 4 godine uspješno realizuju projekat „Obrazovanje za sve“.

Projekat je prepoznat i od strane Europske komisije i u 2017.godini nagrađen sa Europskom nagradom za integraciju Roma u evropske procese proširenja, s ciljem unapređenja uloge civilnog društva i ukazivanja  na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije - EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey.

Korisnici projekta su djeca i roditelji iz naselja Karašebeš, Bišće Polje kao i drugih naselja u kojima žive Romi, Salakovac i Bijelo Polje.

Informacija o projektu smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u FBiH

Federalno ministarstvo zdravstva u odabranim lokalnim zajednicama  Gradu Mostaru i Zenici,  implementira Projekat „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH“. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a implementaciju nadzire Svjetska banka. Razvojni cilj Projekta Smanjenja faktora zdravstvenih rizika u FBiH je pružanje pomoći nadležnim institucijama u smanjenju faktora rizika kod odabranih nezaraznih bolesti, promoviranjem kontrole konzumiranja duhanskih proizvoda i alkohola, kao i odgovarajuće ishrane i pojačane fizičke aktivnosti kod odabranih korisnika projekta (predškolska djeca, školska djeca, nastavnici, zdravstveni radnici i uposlenici lokalnih vlasti) u lokalnoj zajednici. Cilj Projekta je promjena stavova i ponašanja kada je riječ o četiri navedena faktora rizika, odnosno da se poveća znanje i primjene prakse koje potiču dobro zdravlje, posebno u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

IMPULSE Interreg MED Grad Mostar

letak Mostar IMPULSE.pdf (290.3 KiB)

Javni poziv za rekonstrukciju objekta PU Zapad-IMPULSE

Odluka o pokretanju-rekonstrukcija objekta PU Zapad Mostar IMPULSE.pdf (79.3 KiB)

Poziv za nadzor radovi rekonstrukcija PU Zapad-IMPULSE

Poziv za izradu video komunikacijskog materijala-IMPULSE

Javni poziv za rekonstrukciju JR Grada Mostara-IRENE

Projekt IRENE

Interregiona Renewable &ENErgy efficiency network

Project IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna I Hercegovina-Crna Gora, Prioritetne osi 2.: “Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energijske učinkovitosti.” Specifičnog cilja: “ Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energijske učinkovitosti.”

Provedba projekta započela je 01.07. 2017. godine i traje do 31.12.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj I Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj I umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u prkograničnom području za poticanje energijske učunkovitosti I korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa “Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja” kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije.

Najvažniji rezultati projekta su:

-Zamjena postojećih rasvjetnih sustava s energetski učinkovitom rasvjetom na području grada Zadra i Mostara, ten a 11 lokacija na prekograničnom području.

-Uvođenje novog solarnog sustava na sportskoj dvorani “Župa” u Tivtu.

-Uspostava tima za EE u Tivtu.

-Organizacija I implementacija specijaliziranih radionica kojima će se podići kapacitet timova za energijsku učinkovitost.

- Podizanje kapaciteta dodatnim opremanjem timova za EE specijaliziranom opremom.

-Promo kampanja projekta koja među ostalim uključuje produkciju I izvođenje predstave za djecu na očuvanje i zaštite okoliša kroz jednostavne korake energijske učinkovitosti koja će se održavati u sve tri partnerske zemlje.